Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14L1
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14D5
Дата на публикуване:

Примерни xml съобщения при обмен на данни между ЕСФП тип 31 и НАП съгласно промени в Наредба № Н-18/13.12 2006 г. от 28.09.2018 г.) 06.11.2018

Feb 23, 2021