Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14J0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14B4

Обмен на данни с организаторите на хазартни игри

Реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на България

Автоматичен обмен на информация с ЕС

Формат и обхват на информацията за целите на автоматичния обмен на информация с държавите-членки на ЕС

Здравен софтуер

Достъпът до услугата за получаване на информация за здравноосигурителния статус на физическите лица се осъществява след валидиране на съответствието на РЦЗ номер, ЕИК и парола

Информация, подавана от търговски банки и доставчици на платежни услуги

Формат, ред и правила за подаване на данните към Националната агенция за приходите от търговски банки и доставчици на платежни услуги

Електронни магазини

Всички електронни търговци, прилагащи алтернативен режим за неприсъствени плащания, са длъжни да подават за всеки календарен месец към НАП стандартизиран одиторски файл в XML формат