Дата на публикуване:

XSD схема за услугата "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." и примерен XML

Mar 26, 2021