Z6_PPGAHG800H0110QTNF50QLD726
Z7_PPGAHG800H0110QTNF50QLD7I3
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Принудително изпълнение

СЪДЪРЖАНИЕ

Във връзка с електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външни взискатели“ - е-услуга), която осигурява предявяване за събиране на публични вземания по електронен път и съгласно предвиденото в „Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане“ ви информираме, че:

НАП  ще връща преписки на публичните взискатели, постъпили по други канали, извън е-услугата (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.), когато:

  • Взискателя е подал заявление за ползване на е-услуга, регистрирано от НАП до 01.04.2019 г. - в тези случаи, постъпилите или постъпващи преписки, след датата на предоставения достъп до услугата се връщат на съответния взискател;
  • Взискателя е подал заявление за ползване на е-услуга, регистрирано от НАП след крайния срок - в тези случаи, постъпилите или постъпващи преписки след 01.04.2019 г. се връщат на съответния взискател;
  • Взискател без подадено заявление за ползване на е-услугата 

Важно: електронният адрес, посочен от публичния взискател в заявлението за присъединяване към е-услуга, публичният изпълнител при НАП ще изпраща електронни изявления (документи, писма и друга кореспонденция), свързани с производствата по събиране на публичните вземания.

Националната агенция за приходите предоставя електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане. За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на електронната услуга (по образец), ведно със списък на определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в предвидените в Правилата изключения.

От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга НАП ще преустанови приемането на изпълнителни основания по други канали, извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди подаване на заявлението, публичният взискател следва да се обърне към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга.

Допълнителна информация и указания към публичните взискатели и електронната услуга 

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Принудително изпълнение

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!