Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10O4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CL5

СЪДЪРЖАНИЕ

При издаване на ревизионен акт, наказателно постановление, фиш или друг документ, с който се налага, /определя или установява/, финансова или имуществена санкця, или друг вид публично задължение, административният орган посочва в края на съответния формуляр срока за доброволно плащане.

Ако публично задължение не е платено в срока за доброволно плащане, информация за това ще бъде предоставена на НАП от съответния административен орган, с искане да бъдат предприети действия спрямо лицето за събиране на дължимите от него суми.

Вижте: Задължения събирани от НАПГлоби, наложени от Пътна полицияДанъци и осигуряванеВземания на други държавни, общински и съдебни органи

Какво е публично държавно вземане

Публично държавно вземане е задължението за данък, мито, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета, такси, глоба (по фиш, електронен фиш или наказателно постановление) и имуществена санкция, парична равностойност на вещи, отнети в полза на държавата и др. съгласно чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

След изтичане на срока за доброволно плащане, средствата за погасяване на задължението чрез плащане, следва да бъдат превеждани по банковата сметка за принудително събиране на компетентната ТД на НАП, съобразно разпоредбата на чл. 8 от ДОПК.

Вижте: Сметки за принудително събиране на публични задължения

Какви задължения събира НАП

Национална агенция за приходите събира публични държавни вземания, установени от органите на НАП или от административен орган, извън НАП, наречени „външни взискатели“. Такива са всички институции, министерства, агенции, комисии, общини, органите на съдебната власт и др. 

Вижте: Задължения събирани от НАП

Ако решите да платите публичното си задължение, но вече сте пропуснали крайния срок за доброволно плащане, посочен в документа/акта на съответната администрация, то е важно да знаете, че е възможно вашият дълг вече да е предявен от външния взискател за принудително събиране от публичен изпълнител при НАП. В тези случаи плащането се извършва по сметка в НАП, дори и все още да не е образувано изпълнително дело. Тези сметки се наричат Сметки за принудително събиране на публични вземания.

Какво следва ако не платя публичните си задължения в срок

Ако не платите публичните си задължения в срока за доброволно плащане, публичен изпълнител при НАП може да предприеме следните действия:

Важно В случай, че плащате публични задължения, за които е образувано изпълнително дело, следва да извършвате плащания единствено по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания на компетентния офис или ТД на НАП. Тази банкова сметка е различна от сметките, използвани за заплащане на задълженията за данъци и осигурителни вноски в сроковете за доброволно изпълнение/плащане.

Информация за банковата сметка, по която следва да преведете неплатените в срока за доброволно плащане публични задължения, а именно – IBAN, BIC и наименование на съответната банка, е посочена в изпратеното Ви съобщение за доброволно изпълнение, съответно в разпореждане за присъединяване, издадено от публичен изпълнител при компетентната ТД на НАП.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!