Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1040
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CD5
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Данъци (стара таксономия)

СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите събира всички публични и частни държавни вземания и представлява държавата в производства по несъстоятелност.

При предадени за събиране от публичен изпълнител при НАП публични задължения, сумите за плащането им следва да бъдат внасяни по банковата сметка на офис/ТД на НАП по постоянен адрес за физически лица или по регистрация за юридически лица.

 

Вижте: Банкови сметки за принудително събиране

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Данъци (стара таксономия)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!