Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10Q5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CT6
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

СЪДЪРЖАНИЕ

Принудителното изпълнение на публични вземания се извършва чрез следните способи:

  • изпълнение върху вземания и парични средства в банките и други доставчици на платежни услуги;
  • изпълнение върху парични средства и вземания от трети лица;
  • изпълнение върху движими и недвижими вещи и ценни книжа.

Най-често използваните изпълнителни способи от са изпълнение върху вземания и парични средства в банките,  други доставчици на платежни услуги и от трети лица, както и продажба на движимо/недвижимо имущество чрез търг.

Изпълнение върху вземания и парични средства в банките

Чрез този способ принудителното изпълнение се насочва към вземания, които имате от банките и други доставчици на платежни услуги, по различни видове сметки – депозитни, влогови, разплащателни и други, както и спрямо вложени от вас вещи в трезори, сейфове, включително съдържанието на касети и суми, предоставени за доверително управление. За целта, публичният изпълнител изпраща нарочен документ – разпореждане за изпълнение до конкретната банка, съответно друг доставчик на платежни услуги, съгласно което незабавно, след получаването му банката или доставчикът на платежни услуги следва да прехвърли дължимата сума по сметката за принудително изпълнение на компетентния офис/ ТД на НАП.

Изпълнение върху парични средства и вземания от трети лица

Вземанията, които имате от трети лица, които не са банки – вземане от трудово възнаграждение, вземане по фактура, вземане, установено с влязло в сила съдебно решение, вземане по граждански или търговски договор и други, са част от вашето имущество и могат да послужат за удовлетворяване на публичните вземания. Вземанията, върху които се насочва изпълнението, могат да бъдат, както за парични суми, в лева или валута, така и за движими вещи – например ваша вещ фактически се държи от трето лице.

Изпълнението върху вашите парични средства в национална или чужда валута, се извършва чрез изземването и описването им от публичния изпълнител, след което се внасят по сметката за принудително изпълнение на компетентния офис/ТД на НАП. За ваши се приемат движимите вещи и паричните средства в лева или валута, намерени у вас /във ваше владение/, в жилището ви или в друг собствен или наето от вас помещение, превозно средство, офис, каса или сейф (чл. 215, ал. 2 от ДОПК) .

Вземането ви от трето лице, върху което се насочва изпълнението, следва едновременно да е:

  • ликвидно, когато е безспорно установено по основание и размер;
  • изискуемо, когато е с настъпил падеж – да е настъпил моментът/датата, в който задължението трябва да бъде изпълнено.

След като публичният изпълнител се убеди, че вземането е ликвидно и изискуемо, изпраща на третото лице разпореждане за изпълнение. В 3-дневен срок от получаване на разпореждането третото задължено лице е длъжно да внесе дължимата сума по сметката, посочена в разпореждането на публичния изпълнител или да му предаде вещите на длъжника, които държи. Ако задължението на третото задължено лице е за периодично плащане (например: трудово възнаграждение), то внася сумите в 3-дневен срок от падежа на всяка вноска, т.е с ежемесечно изплащане на заплатата на длъжника до погасяване на пълния размер на дълга.

 

Изпълнение върху движими и недвижими вещи

Принудителното изпълнение върху движими и недвижими вещи, се осъществява чрез публична продан /търг. Провежда се по правила, разписани в ДОПК.

Оценяване на имущество

Описаната вещ се оценява по нейната пазарна стойност от публичен изпълнител, като в определени случаи (например когато за оценката са необходими специални знания) може да бъде привлечен и оценител. При оценката на имуществото се съобразява вида на вещта, моментното ѝ състояние, дефекти, повреди и други, на базата на които се определя предполагаема пазарна стойност. Оценката се определя от публичния изпълнител, като мотивите се посочват в нарочен акт – разпореждане за определяне на окончателна оценка. Екземпляр от разпореждането се връчва на вас и на публичния взискател (органът, установил задължението). Оценката не подлежи на обжалване. (чл. 235 от ДОПК)

Провеждане на публична продан/търг

Най-често използваният способ/начин за публична продан на движимо/недвижимо имущество е продажбата чрез търг с тайно или явно наддаване (чл. 246 от ДОПК). В тези случаи публичният изпълнител изготвя съобщение за обявяване на продажбата, което се публикува на в Портал за продажби на НАП, поставя се на определените за целта места в служебните помещения на органите, установили публичните задължения и на местата, където ще се извършва огледът или продажбата.

В качеството ви на длъжник, публичният изпълнител ви изпраща съобщението за продажбата, ведно с писмо, с което ви уведомява, че до датата на провеждане на търга с явно наддаване, съответно до изтичане на срока за подаване на предложенията при търга с тайно наддаване, може да платите задължението си заедно с разноските (чл. 243, ал. 2 от ДОПК).

Важно: Когато в посочения срок заплатите задължението си и разноските, търг не се провежда. Допълнително разполагате с възможността в срока за плащане, след получаване на съобщението за продажба, да поискате спиране на принудителното изпълнение (чл. 222а от ДОПК). За целта трябва да изпълните едновременно следните изисквания:

  • да внесете 20 на сто от размера на задълженията си;
  • писмено да се задължите да внасяте по сметката за принудително изпълнение на компетентния офис/ТД на НАП, ежемесечно по 20 на сто от размера на задълженията си;
  • имате задължение да погасявате всички нововъзникнали публични задължения.

Внасянето на сумата се счита за извършено с отразяването ѝ по сметката за принудително изпълнение на компетентния офис на НАП.

Спирането на принудителното изпълнение се извършва от публичния изпълнител с разпореждане, което ви се връчва. Когато не са спазени изискванията за спиране, посочени по-горе публичният изпълнител издава отказ.

Важно: Ако след спиране на принудителното изпълнение не платите някоя от вноските, както и размера на новите задължения по изпълнителното дело, след спирането му, публичният изпълнител възобновява изпълнението и нямате възможност да подадете ново искане за спиране.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!