Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CS5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C56
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

СЪДЪРЖАНИЕ

НАП обменя информация с държавите-членки (ДЧ) на Европейския съюз (ЕС) за:

  • идентифициране на лицата, които не са платили публичинети си задължения в срока за доброволно плащане;
  • установяване на актуален адрес;
  • наличие, вид и размер на доход и имущество, собственост на длъжници на публични вземания;
  • предоставя на помощ при връчване на документи (административни и съдебни) от значение за събирането на публични вземания.

Събиране на публични задължения в Европейския съюз

На реципрочен принцип или при условията на взаимност, НАП събира публични задължения на български граждани и търговски дружества, регистрирани в България, които са били установени от компетентните органи на държавата-членка на ЕС със съответния административен акт. Публичните задължения към орган на държава-членка на ЕС, могат да произтичат от неплатени и изискуеми национални и местни данъци (включително ДДС), мита и акцизи, социални осигуровки и други плащания, такси и други публични вземания. НАП събира и изисква събиране от държавата членка на ЕС и финансови санкции, свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата (напр. глоби за превишена скорост и други).

Административното сътрудничество в областта на събиране на публични вземания между държавата-членка и ЕС се осъществява при съобразяване с относимото европейско право /директиви и регламенти/. Европейските директиви са правни актове, които е необходимо да бъдат пресъздадени по подходящ начин във вътрешното законодателство на съответната държава-членка на ЕС, в случая на Република България. Европейските регламенти се прилагат пряко във всички държави-членки от ЕС, на основание чл. 288 от Договора за функционирането на ЕС.

Административното сътрудничество в областта на събиране на публични вземания между държавите членки и ЕС се осъществява въз основа на следните правни основания:

  • събиране на задължения, произтичащи от данъци, митни сборове, такси и други публични взеания – Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, въведена във вътрешното законодателство с глава 27а от Данъчно-процесуалния осигурителен кодекс (ДОПК) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1189/2011 г. на Комисията от 18 ноември 2011 година за определяне на подробни правила по отношение на някои разпоредби на Директива 2010/24/ЕС на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1966 на Комисията от 27.10.2017 г.

Вижте: Пълният списък на задълженията от обхвата на директивата

  • събиране на задължения, произтичащи от финансови санкции (глоби), свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата – Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, въведено във вътрешното законодателство със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС).
  • По отношение събирането на тези санкции има сключено споразумение между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняването на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, ратифицирано със Закона за ратифициране на административното и техническото споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, обн. ДВ. бр.34 от 23 април 2019 г. .

Държавите членки на ЕС събират публични задължения по изпратени от НАП до тях искания за взаимна помощ, касаещи посочените по-горе видове вземания.

Събиране на публични задължения на държави-трети страни (извън ЕС)

На реципрочен принцип и на основание на глава 27б от ДОПК НАП обменя информация и събира публични задължения, за плащането на които отговарят български граждани и търговски дружества, регистрирани в България, които са били установени с влезли в сила актове на компетентните органи на държави, извън ЕС. Това административно сътрудничество при събиране на публични вземания НАП осъществявав съответствие с международни договори, подписани от ЕС и/или ратифицирани от Република България.

Към момента административното сътрудничество в областта на събиране на публичните вземания между Република България и трети страни се осъществява въз основа на следните правни основания:

  • събиране на ДДС по искания за събиране от/към Кралство Норвегия – Споразумението между Европейски съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност;
  • събиране на национални и местни данъци (включително ДДС и акцизи, но без мита), социални осигуровки и други социални плащания – Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г., както и сключени двустранни и многостранни споразумения между Република България и трети страни по прилагане на Конвенцията. 

Вижте: Пълният списък на задълженията от обхвата на конвенцията

Кралство Норвегия и държавите-членки по Конвенцията събират публични задължения по изпратени от НАП до тях искания за взаимна помощ, касаещи посочените по-горе видове вземания, съобразно заявените от тях с анекс по Конвенцията резерви.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!