Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Dec 29, 2020
533 KB

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея