Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Декларация образец №6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

Nov 27, 2020
39 KB

Декларация образец №6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”