Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Приложение 13 (образец 2013) Необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение....

Dec 31, 2021
122 KB

Приложение 13 (образец 2013) - Необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт