Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2020 г.

Dec 9, 2020