Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI8L3
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI8D7
Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

СЪДЪРЖАНИЕ

Лицата, които извършват продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива, използват ЕСФП за регистриране и отчитане на тази своя дейност.

Видове ЕСФП и средства за измерване

Към електронните системи с фискална памет функционират различни видове и типове средства за измерване на разход/обем, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Подробна информация за всички средства за измерване на разход/обем от одобрен тип, можете да намерите в „Регистър на одобрените за използване типове средства за измерване“, поддържан от БИМ. 

Лицата, използващи ЕСФП, са длъжни да предават към НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия/зареждане на течни горива/.  За тази цел, като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол.

Когато ЕСФП се използва и от лица, извършващи зареждания на гориво за собствени нужди (по реда на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС), зарежданията трябва да се приключват с въвеждане на вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление". 

Важно: Не се допуска функционирането на ЕСФП с включени към нея средства за измерване, които не са вписани в свидетелството/допълнението към издадено свидетелство за одобрен тип на конкретния модел система.

Вижте в галерията под текста образец на фискален бон за зареждане на гориво. 

Важно: Не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в рамките на един фискален бон. 

ЕСФП в режим на самообслужване

Съществуват няколко одобрени типа ЕСФП, работещи в режим на самообслужване (без оператор/касиер). При подаване на регистрационни данни за ЕСФП на самообслужване към сървъра на НАП, системите могат да бъдат регистрирани като такива функциониращи в:

  • Обект за търговия/зареждане с течни горива изцяло на самообслужване;
  • Обект за търговия/зареждане с течни горива от смесен тип – с обслужващ персонал и на самообслужване;

За обектите, в които се използват ЕСФП в режим на работа „изцяло на самообслужване“, е относимо следното:

Всяко лице, което извършва продажба на стоки или услуги, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива, с изключение на продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване /чл. 39, ал. 1б, от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. /

При продажби на течни горива във и от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира в 23:59:59 ч. за всеки календарен ден.

При продажби на течни горива в и от обекти, които са изцяло на самообслужване, се допуска да не се отпечатват дневен финансов отчет  и данните от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи. /Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. /

При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване, включително при продажби на течни горива в и от обекти, които са изцяло на самообслужване, тъговецът не води книга за дневните финансови отчети /Съгласно чл. 39, ал. 5, изречение трето от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

 

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване
24.06.2022

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!