Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RHJIB6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RHJIR1

СЪДЪРЖАНИЕ

Лице,  което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби, вместо с фискален или системен бон, чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от фискално устройство (ФУ) или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:

 

 • софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с (т.е. най-малко на изискванията в т. 2, 3 и 7 от Приложение № 29 и
 • за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта - чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18. 

 

Лицата, които отговарят на горепосочените условия и желаят да се възползват от алтернативната възможност, са задължени:

 •  да подадат в НАП информация съгласно приложение №33 от Наредба №Н-18. чрез електронната услуга с наименование Информация, подавана от лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., извършващи продажба на стоки/услуги чрез електронен магазин  в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП;
 • задължително да попълнят информацията, посочена в т. 7 от приложение №33 на наредбата:  методи на плащане, предлагани от електронния магазин;  доставчици на платежни услуги (ДПУ), с които лицето има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика; уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги (Merchant ID), платежни сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от ДПУ, или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУи др. – подробно.: в т. 7 на приложението. 

 

Важно: При подаване на посочената по-горе информация на електронния магазин се присвоява уникален номер, който се вписва в изпращаното на лицето електронно съобщение – потвърждение (чл. 52т, ал. 1 от Наредба №Н-18.)

 • да регистрират и отчитат всяка продажба на стоки или услуги при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити – чл. 52о, ал. 1 от Наредба №Н-18:
 1. наименование, номер и дата на документа; 
 2. данни за лицето, извършващо продажбата;
 3. уникален номер на клиентската поръчка;
 4. референтен номер на финансовата трансакция;
 5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
 6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а, съдържащ информация за продажбата – подробно: в чл. 52о.
 7. Да предоставят на клиента  издадения документ за регистриране на продажбата по електронен път
 8. За всеки календарен месец да подават към НАП стандартизиран одиторски файл съгласно Приложение № 38 от Наредбата, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Стандартизираният одиторски файл се подава чрез електронна услуга с наименование "Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г ." в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.
Файлът следва да съдържа уникалния номер на електронния магазин, както и да съдържа логически и аритметично коректна информация, верността на която се проверява при подаване през електронната услуга. 

Вижте повече за услугата Подаване на стандартизиран одиторски файл 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!