Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3V56
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3VL1
Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

СЪДЪРЖАНИЕ

Кой подава информация


Лицата, избрали да ползват в търговски обект софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО (списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС) – чл. 52з, ал. 1 от Наредба №Н-18 подават информация в НАП в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект. При промяна на подадените данни лицата подават информация за това отново в 7-дневен срок.

Изключение: Лицата, които са избрали да използват СУПТО по чл.52а, ал. 2 от наредбата, нямат задължение да подават информация за използвания софтуер в търговския/ите си обект/и. – чл. 52з, ал. 15 от Наредба №Н-18. 

 

Изисквания към лицата, избрали да използват СУПТО

В търговски обект, в който задълженото лице е избрало да използва софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, софтуерът задължително управлява всички работещи фискални устройства в този обект. Фискалните устройства могат да се използват само като фискален принтер и не се допуска преминаването им в друг режим на работа. – чл. 52з, ал. 3 от Наредба №Н-18.

Изключение от изискването се прави за т.нар "медицински софтуери"  (чл. 52а, ал. 2) и софтуерите за големи и средни предприятия с до 5 % кешови плащания (чл. 52а1 на Наредба Н-18), както и в случаите на тестване. 

Допуска се в търговски обекти, в които се използва СУПТО, да се тестват нови версии на софтуера при спазване на определени условия: уведомяване на НАП, тестване в обособени работни места, забрана за отпечатване на документи за продажба и други, съгласно чл. 52з, ал. 4 от наредбата.

Лице, което е избрало да използва за управлението на продажбите в търговски обект софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, е длъжно да ползва в търговския обект само този софтуер - чл. 118, ал. 18 от ЗДДС. 

 

Каква информация се подава?

Подава се информация за всеки търговски обект поотделно, съгласно Приложение №32 от наредбата, а именно:

  • наименование и адрес на обекта;
  • наименование и версия на софтуера;
  • лице, от което е закупен софтуерът;
  • начална дата на използване на софтуера;
  • свързани към софтуера фискални устройства;
  • местоположение на базата данни и други, по-подробно описани в Приложение 32.

 

Как се подава информацията?

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез електронна услуга с наименование „Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, избрали да ползват в търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“  в Портала за е-услуги на НАП 

Вижте повече информация за електронните услуги на НАП, достъпни с КЕП

 

Кога изборът се счита за направен?

 
Изборът за използване на СУПТО в търговски обект се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията, съгласно приложение №32 в НАП – чл. 52з, ал. 1. 
Лице, което към датата на влизане в сила на тази наредба (26.02.2021 г.), е подало информация за използван в търговски обект софтуер съгласно Приложение № 32, се счита, че е избрало да ползва в този търговски обект софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО -  ПЗР, §40 от Наредба №Н-18. 

Привилегии за ползвателите на СУПТО


Принудителната административна мярка по чл. 186 - запечатване на обект за срок до 30 дни, не се прилага на лице по чл. 118, ал. 18, което за първи път не издаде съответен документ за продажба по чл. 118 (фискален бон), при условие че за управление на продажбите е избрало и използва само софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 - чл. 186а от ЗДДС.


ДДС се  възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията по ЗДДС, когато  лицето е избрало да ползва за управление на продажбите в търговски обект софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО (списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС) - чл. 92, ал. 3, т. 5 от ЗДДС.
Годишната данъчна амортизационна норма е до 100 % за следните активи (чл. 55, ал. 7, т. 5 от ЗКПО):

  • софтуер или право на ползване на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност;
  • компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност.

Отказ от използването на СУПТО

Лицата, избрали да преустановят използването на софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, подават информация съгласно приложение №32, като посочват „дата на преустановяване използването на СУПТО“ в търговския обект.  С подаването на информацията се счита, че лицето прави отказ от използването на софтуера. Отказът се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията към НАП – чл. 52з, ал. 2 от наредбата. 

 

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!