Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG23GO2
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG23GU6

СЪДЪРЖАНИЕ

Организаторите на хазартни игри подават декларацията по чл. 30, ал. 8 /предишна ал. 6/ от Закона за хазарта в Националната агенция за приходите чрез е-услуга „Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги. Образецът на декларация е утвърден със заповед № ЗМФ – 752/07.10.2020 г.

Кой подава?

Декларацията по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта се подава от организатори на следните хазартни игри:

  • Лотарийни игри: традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техни разновидности;
  • Игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
  • Игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;
  • Турнири на игри с игрални автомати в игрална зала и турнири на игри, организирани в игрално казино;
  • Организираните онлайн хазартни игри


Кога?

Декларацията по чл. 30, ал.  8  от ЗХ се подава за всеки месец до 15-то число на следващия месец.

Отчетният период е календарен месец и започва от датата на получаване на Удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартни игри.

При заличаване, съответно прекратяване на организатор на хазартни игри, последният представляващ лицето - ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, а в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 - упълномощеният представител, подава декларация за дължимата такса за последния период, през който е извършено заличаването, съответно прекратяването, в 30-дневен срок от датата на заличаването, съответно прекратяването.

Вижте: Преходен режим за определяне на данъка върху хазартната дейност за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Къде?

Декларацията се подава в Национална агенция за приходите по електронен път чрез е-услуга „Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги.

 

Вижте: Информация за облагането на организаторите на хазартни игри с алтернативен данък по реда на ЗКПО

 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!