Z6_PPGAHG8001FDA0QL4NU57O00G2
Z7_PPGAHG8001UV90QL4NMSM600J1
Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

СЪДЪРЖАНИЕ

На основание § 87 от ПЗР на ЗИДЗХ за всички лица по § 86, ал. 1 и 2 от ЗИДЗХ се удължава действието на издадени лицензи до изтичане на шестмесечния срок за произнасяне на НАП, освен ако произнасянето не се случи по-рано.

На основание § 86 от ПЗР на ЗИДЗХ, висящи към 08.08.2020 г. са всички образувани и неприключени с произнасяне на Държавната комисия по хазарта производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаването на типовете и модификациите на игрално оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната. За тези производства не се дължи нова такса за произнасяне, ако същата е преведена по сметка на Държавната комисия по хазарта.

Само за лицата, обжалвали евентуален мълчалив отказ на Държавната комисия по хазарта, за които производството вече е висящо пред съответния административен съд, се прилага § 85, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗХ, като ако съдът върне преписката за произнасяне от НАП, срокът за произнасяне е 6-месечен от влизането в сила на ЗИДЗХ, освен ако този срок е по-кратък  от срока, указан в решението или в закон. В тези случаи също не се дължи такса, ако същата е вече внесена пред Държавната комисия по хазарта.

Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!