Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GC3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S85

СЪДЪРЖАНИЕ

Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) № 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително  и за вътрешнообщностната търговия със стоки) и Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката и необходимостта са предприети мерки за промяна на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС), и свързаните с него документи (Наредба №4  от 21/12/2007 г за прилагане на система Интрастат и Наредбата по чл. 1 ал. 2 от ЗСВТС). Сега действащите регламенти - Регламент № 638/2004 (базов) и  Регламент № 1982/2004 (изпълнителен) ще отпаднат и ще бъдат заменени от новите регламенти.

Предстои промяна по поток изпращания, където ще бъде задължително да се декларират допълнителни полета с данни: страна на произход и VIN номер на партньор.

Новото законодателство влиза в сила от 1 януари 2022 година в областта на статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки.  

От 2021 година влиза в сила нова номенклатура на страните и териториите, т.н. Геономенклатура - Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197. 

  1.  Има нови кодовете, които са въведени:

XI – за Северна Ирландия и

XU- останалата част на Великобритания без Северна Ирландия.

  1. Търговията със Северна Ирландия се декларира по система Интрастат, а с останалата част на Великобритания с митническа декларация.

Какво е Интрастат?

Системата „Интрастат“ се при­лага за събирането на данни за вътрешно - об­щностни изпращания  и/или пристигания на стоки, осъществени между  Република България и страните-членки на Европейския съюз.

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декла­рации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.

Праговете за деклариране за 2021 г. съгласно Заповед РД 05-918/20.10.2020г. на Председателя на НСИ са:

  • за поток пристигания - 430 000 лв.
  • за поток изпращания - 270 000 лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2021 г. са:

  • за поток пристигания – 7 300 000 лв.
  • за поток  изпращания 14 700 000 лв.

Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 390 лв.   

 Интрастат операторът може да има годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат в зависимост от периода на възникване на задължението.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.

Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за дадената година.

Повече информация за нормативната уредба

Интрастат операторите са задължени да подават своята месечна Интрастат декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Интрастат оператори с възникнало теку­що задължение са задължени да подадат Интрастат декларация  за първия ре­ферентен период до 20-то число на месеца, следващ този период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на следващия месец.

Повече информация за видовете Интрастат декларации

Как се подават Интрастат - декларациите? 

Декларациите се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Това може  да бъде направено през електронните услуги на НАП

При техническа невъзможност, Интрастат–декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени  с Писмо за възникнала техническа невъзможност.  

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!