Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GS6
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CV7

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика ще намерите нормативните актове определящи правилата и задълженията за деклариране по система Интрастат.

Нормативни актове:

Наредба № Н-4/21.12.2007г. за прилагане на система Интрастат
17.02.2021

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (от 01.07.2012 г.)
17.02.2021

Наредба за различни/специфични правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия
17.02.2021

Регламент (EО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията
17.02.2021

Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета
17.02.2021

Заповед № РД-05-679/03.10.2019 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2020 г.
17.02.2021

Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
17.02.2021

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
17.02.2021

Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.
17.02.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!