Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSON20
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSONI4

СЪДЪРЖАНИЕ

Връзка с Информационния център

За България:

На единния телефонен номер за цялата страна 0700 18 700 гражданите и представителите на фирми могат да получат актуална информация, свързана с данъци и осигурителни вноски. Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна за абонатите на стационарни телефони. Обажданията от мобилни телефони към телефон: 0700 18 700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

За чужбина:

Връзка с Информационния център на НАП от чужбина се осъществява на телефон: +359 2 9859 6801. Запитвания могат да се изпращат и на имейл адрес: [email protected]

Как ни помага Информационният център?

Експертите на Агенцията дават отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения. По телефона може да се получи още и информация за начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и насоки за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри. Клиентите на  НАП могат да направят и справка за здравно-осигурителния си статус по телефона или да получат указания как да ползват електронните услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите. 


На националния телефон на НАП клиентите могат да ползват и автоматизирани справки, които са достъпни в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Чрез тях може да се получи информация къде и как да се платят данъци и осигуровки, да се извърши справка за здравноосигурителен статус, за настоящо пенсионно осигурително дружество за целите на допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.  За тези от справките, предоставящи персонализирана информация, е добавено изискване за въвеждане на идентифициращи данни. 


Всички клиенти на НАП, които притежават ПИК, могат да правят справка за дължимите си данъци и осигуровки чрез обаждане на телефон: 0700 18 700. Клиентите могат да получат също съдействие и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП. Единственото условие е те да се идентифицират, чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код.


На телефон: 0700 18 700 не могат да се правят справки за дължимите местни данъци и такси (данък сгради, такса смет и данъците за превозните средства), тъй като от началото на 2006 г., те се обслужват от общинската администрация, а не от НАП. За повече информация за местните данъци и такси, свържете се с общинските отдели “Местни данъци и такси” в София или изтеглете  списък с телефоните на общинските служби извън столицата.

Вижте Връзка с НАП за повече информация за това как можете да подаде сигнали, мнения, препоръки или да зададете въпроси, свързани с тълкуване данъчно и/или осигурително законодателство, становища и указания. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!