Z6_PPGAHG800PLE90QBEFMOV72OC5
Z7_PPGAHG800PLE90QBEFMOV72O17

СЪДЪРЖАНИЕ

Какви са предимствата на новата услуга?


Услугата за предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск е разработена с цел облекчаване на задължените лица и администрацията. Предоставя както информация и собствена отчетност за извършваните превози на рискови стоки и за осъществения фискален контрол, така и насочване действията на администрацията към контрол спрямо рискови лица, основан на анализ на риска.


Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“ и позволява:

 

 • попълване и подаване на данни за превоз на рискови стоки;
 • генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП);
 • корекция на подадени данни;
 • подаване на уведомление за неполучена стока;
 • подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП. 

Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР.

Къде е регламентирано предварителното деклариране?


В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в глава петнадесета „а“ „Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск“ в сила от 1 януари 2021 г. се създава нова разпоредба на чл. 127и „Доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“.


Обхватът и редът за доброволното предварително деклариране на данни за превози на високо рискови стоки, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз се определят с Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. Предварителното деклариране не освобождава лицата от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката.
Възможността за декларирането на данни се прилага само по отношение на превозите на СВФР, извършвани с транспортни средства (ТС) над 3,5 т., движещи се по пътната мрежа на територията на страната (ТС съгласно §1, т. 53 от допълнителните разпоредби на ДОПК).

 

В кои случаи се прилага? 


При превоз на СВФР, който започва от територията на друга държава - членка на ЕС, и завършва на територията на страната

 

Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз до влизане на транспортното средство на територията на страната е предоставена на следните категории лица: 

 • получател при вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • купувач/придобиващ в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • краен получател във верига последователни доставки на стоки  по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.
 •  

При превоз на рискови стоки, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава - членка на ЕС


Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз преди започване на натоварването на транспортното средство е предоставена на следните категории лица:

 • доставчик при вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от ЗДДС;
 • продавач/прехвърлител в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • първият доставчик във верига последователни доставки на стоки по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.

 

Какви данни се декларират?


Предварително се декларират конкретни данни за: 

 • получателя/купувача на стоката при ВОП, доставчика/продавача на стоката при ВОД, придобиващия/прехвърлителя на стоката при тристранна операция или крайния получател/първия доставчик във верига последователни доставки на стоки - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • превозвача - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • транспортното средство - регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а; 
 • превозваната стока - вид, количество, стойност, дата, час, място на разтоварване/натоварване и предназначение на стоката.

 

Уникален номер за превоза 


При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП).
УНП задължително се съобщава/предоставя на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза.
Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

 

Неполучена стока 


Лицата, които не са получили СВФР, за чийто превоз са декларирали предварително данни, са длъжни да уведомят за това органа по приходите, като следват правилата за коригирането и анулирането на данни чрез системата.


Когато стоките с висок фискален риск са декларирани, че ще се съхраняват при режим на складиране на стоки до поискване, но не са получени в склада на установено на територията на страната данъчно задължено лице, за което стоката е предназначена, то е длъжно да уведоми органа по приходите.


Подаването на уведомление за неполучена стока е допустимо само за превози, които започват от територията на друга страна-членка на ЕС и завършват на територията на страната. Функционалността е активна само след издаване на протокол за фискален контрол и в случай, че на превозното средство, с което се осъществява превоза, не е поставено техническо средство за контрол от орган по приходите. 


Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР и Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.

 

Обратна връзка

Възникнали технически проблеми при функционирането на отделните елементи от системата, клинетите на НАП могат да изпращат на адрес fisc.control@nra.bg.
Допълнителна информация за услугата дружествата могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на fisc.control@nra.bg.

Повече може да прочетете и в съобщението "Важно за дружествата, които предварително декларират данни за превози на рискови стоки".

 

Вижте брошурата за Предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!