СЪДЪРЖАНИЕ

Органът по приходите има право да спре транспортното средство във вътрешността на страната на фискален контролен пункт и да провери дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – вътрешна доставка“ върху превозния документ.

Поставяне на технически средства за контрол

За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.

Органът по приходите, поставил технически средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:

 1. Изпращача на стоката;
 2. Получателя на стоката;
 3. Вида и количеството на стоката;
 4. Мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 5. Датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
 6. Контролния номер на техническите средства за контрол;
 7. Датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
 8. Номера и датата на протокола;
 9. Други данни от протокола.

Отстраняване на технически средства за контрол

Отстраняването на ТСК се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.След отстраняване на технически средства за контрол, служител на НАП изготвя протокол, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител. В протокола се отразяват съответствието или несъответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на технически средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/от лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване.

Предприети действия за обезпечаване на доказателствата

При предприети действия за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Органът по приходите, отстранил технически средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:

 1. Датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
 2. Номера и датата на протокола;
 3. Други данни от протокола;
 4. Размера на наложеното обезпечение.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!