Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34J5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SF4

СЪДЪРЖАНИЕ

След влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол /ТСК/ на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – вътреобщностно придобиване“ върху превозния документ.

Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/

За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.

В регистър „Фискален контрол“ се въвежда данни за:

 1. Изпращача на стоката;
 2. Получателя на стоката;
 3. Вида и количеството на стоката;
 4. Мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 5. Датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
 6. Контролния номер на поставените технически средства за контрол;
 7. Датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
 8. Номера и датата на протокола;
 9. Други данни от протокола.

Отстраняване на технически средства за контрол /ТСК/

ТСК се отстраняват на мястото на получаване/разтоварване на стоката не по-късно от 4 часа от заявения от водача/лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане по образец, отстраняването натехнически средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.

След отстраняване на технически средства за контрол , служител на НАП изготвя протокол, екземпляр от който се връчва на водача и получателя/купувача или на негов упълномощен представител. Отделно от това, за извършените други проверки се издава друг протокол, който се връчва на получателя/купувача. В този протокол се отразяват резултатите от проверката за съответствието или несъответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на технически средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване.

Предприети действия за обезпечаване на доказателствата

При предприети действия за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Органът по приходите, отстранил технически средства за контрол , въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:

 1. Датата и часа на отстраняване на технически средства за контрол ;
 2. Номерата и датите на протоколите;
 3. Други данни от протоколите;
 4. Размера на наложеното обезпечение.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!