Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34F2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C46

СЪДЪРЖАНИЕ

Съгласно чл. 13, ал. 4 от ДОПК, лицата, придружаващи стоката в транспортното средство, имат задълженията на водачите на транспортното средство. Те са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК:

 • Да представи на органа по приходите документ за самоличност;
 • Да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката;
 • Да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;
 • Да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 • Да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;
 • Да достави превозваната стока на мястото на получаването/разтоварването й, въведено в техническите средства за контрол;
 • Да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;
 • Да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите.

Липса на документи

Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните, описани по-горе, и/или данни за очаквания час на пристигане, лицето, придружаващо стоката, попълва декларацията по образец.

Важно! При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката

Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец. Искането се подава на адрес fisc.control@nra.bg и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване.

Поставяне на технически средства за контрол 

Когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. Всяко ТСК е с уникален номер.

За поставените технически средства за контрол се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.

Отстраняване на поставени технически средства за контрол

ТСК се отстранява само от орган по приходите:

 • На мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 • Не по-късно от 4 часа от заявения от лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане от получателя – купувача на стоката за промяна за дата, час и място на получаване/разтоварване, отстраняването на технически средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.

За неизпълнение на задълженията лицето, придружаващо стоката носи административнонаказателна отговорност:

 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2 – отговорност по чл. 278б, ал.1 от ДОПК;
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 1 – отговорност по чл. 273 от ДОПК;

Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта/местоизвършването им, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!