Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GO0
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CV4

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика можете да прочетете и да изтеглите актуалната нормативна уредба и документи, касаещи автоматичния обмен на финансова информация съгласно FATCA споразумението, Common reporting standard (CRS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

 

Нормативна уредба и документи, касаещи автоматичния обмен на финансова информация

Указание за изготвяне на отчетните файлове за целите на автоматичния обмен на финансови сметки
25.02.2021

Списък на юрисдикциите, за които българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 2018 г.
25.02.2021

Заповед № ЗЦУ-621/25.04.2019 г. за определяне на юрисдикциите, за които българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 2018 г.
25.02.2021

Споразумение между компетентните органи на България и САЩ на основание чл. 3, ал. 6 от FATCA споразумението
25.02.2021

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
25.02.2021

Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA
25.02.2021

Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
25.02.2021

Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9.12.2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (БГ)
25.02.2021

Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9.12.2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (АНГ)
25.02.2021

Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от ДОПК - физически лица (БГ)
25.02.2021

Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от ДОПК - физически лица (АНГ)
25.02.2021

Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от ДОПК - образувания (БГ)
25.02.2021

Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от ДОПК - образувания (АНГ)
25.02.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!