Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GO7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CV6

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика можете да прочетете и да изтеглите актуалната нормативна уредба и документи, касаещи автоматичния обмен на отчети по държави (Country-by-Country reporting).

 Указание за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК    

 Указания за попълване и подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК

 Заповед № ЗЦУ-1410/31.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП за утвърждаване на ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК

 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/881 НА СЪВЕТА от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (на български)

 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/881 НА СЪВЕТА от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (на английски)

 Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави (на английски)  

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!