Z6_PPGAHG8009LL30QPK3DKTE0E86
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV520Q2
Данъци
×
Осигуряване
×
Зареждане ...

Деклариране на доходите на физическите лица

Подаване на годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл.50 от ЗДДФЛ/

Подкрепа чрез оборотен капитал

Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Деклариране на осигурителни вноски

Подаване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ

Здравноосигурителен статус

Електронна услуга за изясняване и корекция на здравноосигурителен статус, достъпна с ПИК и КЕП
 

Деклариране на годишен корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане по електронен път

Удостоверение за наличие и липса на задължения

Искането за издаване на документи може да се подаде в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през портала за  електронни услуги с ПИК или КЕП.

Имам доходи от наем трябва ли да ги декларирам?

Доходите от наем от страната или чужбина обявявате в годишна данъчна декларация. Данъкът е 10%. Признатите разходи са 10%. 

Получавам доходи по граждански договор

Доходите от работа на граждански договор са облагаеми с авансов данък и с данък върху общата годишна данъчна основа. Подавате годишна данъчна декларация.

Доходи от трудов договор

Получавам доходи само от трудови правоотношения. Трябва ли да подавам данъчна декларация?

 

Имам трудности в плащането на данъци и осигуровки

Не мога да платя данъците и осигурителните си вноски в срок, поради временни финансови затруднения. Какво да направя? 

Осигурявам се сам

Когато се самоосигурявам, какво и кога трябва да декларирам и плащам за здравни и социални осигуровки?

Здравно осигуряване за безработни

Държавата осигурява здравно безработните докато получават обезщетение за безработица, след това безработните плащат своите вноски сами.