Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34O4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SB6
Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница

СЪДЪРЖАНИЕ

Размерът и разпределението на осигурителните вноски за всеки един от фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) е определен с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Размерът на осигурителните вноски за фондовете на ДОО се определя като процент от осигурителния доход на осигурените лица.

За повече информация, вижте: фиш І.І.7.1 от Наръчника по задължително осигуряване и ГВРС.

Вижте още: Таблица за 2021 г. с размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО по видове осигурени лица и разпределение между осигуряващ и осигурено лице. 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

Осигурителните вноски върху допълнителни доходи от трудова дейност за месеца, през който е положен трудът, се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите. 

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

Сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски са подробно изброени в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Вижте още: Данъчно-осигурителен календар

За повече информация вижте: Фиш І.I.7.2 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя 2020 г.

Вижте също и Приоритетно погасяване на осигурителни вноски.

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В периода от 01 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б от КСО (§9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2021 г.)

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

Повече информация за осигуряването в пенсионен фонд, може да видите в: Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!