Допълнително задължително пенсионно осигуряване

СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да прехвърлите осигурителната си партида от фонд за ДЗПО към фонд „Пенсии“. За целта подавате в НАП заявление за прехвърляне лично или чрез пълномощник (упълномощен с нотариално заверено изрично пълномощно), по електронен път с квалифициран електронен подпис или в офис на НАП по вашата регистрация. Промяната е безплатна и влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, през който направите избора.

От универсален пенсионен фонд можете да промените осигуряването си към фонд „Пенсии“ при следните условия:

  • Имате 5 или повече години до достигане на възраст за пенсия за осигурителен стаж (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО);
  • Нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Изключение: В периода от 01 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. еднократно се допуска прием на заявления по чл. 4б от КСО, подадени от лица на които им остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал 1 от КСО.  

Заявление за прехвърляне от универсален фонд към фонд „Пенсии“ 

От професионален пенсионен фонд, можете еднократно да промените осигуряването си към фонд „Пенсии“ при следните условия:

  • нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • нямате отпусната професионалната пенсия за ранно пенсиониране.

Заявление за прехвърляне от професионален фонд към фонд „Пенсии“

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!