Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34H7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CV5
Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Случаи от живота

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход е основата, върху която се изчислява размера на осигурителните вноски

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване определя граници на осигурителния доход за всяка година. За 2022 г. месечният осигурителен доход е:

най-малко:

 • В зависимост от дейността ви; 

Вижте: Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и/или Приложение № 1А към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

 • 650 лв за самоосигуряващи се - за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.;
 • 710 лв. за самоосигуряващи се -  за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 • 420 лв за земеделски стопани и тютюнопроизводители -  за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 • 710 лв за земеделски стопани и тютюнопроизводители -  за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.;
 • ако не сте осигурени на друго основание и внасяте здравноосигурителни вноски за своя сметка, дължите авансови здравни вноски върху не по-малко от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Ако през годината получите доходи, подлежащи на данъчно облагане (например от наем или от лицензи), трябва да направите годишно изравняване на осигурителния си доход 

най-много 3000 лв. месечно – за периода от 1 януари до 31 март и 3400 лв. месечно -  за периода от 1 април до 31 декември.

За подробности, вижте изброените по-долу фишове от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (предстои актуализация за 2022 г.):

За социално осигуряване:

 • Фиш І.І.8.1 за минимален осигурителен доход;
 • Фиш І.І.8.2 за максимален осигурителен доход;
 • Фиш І.І.8.1 за минимален осигурителен доход; 
 • Фиш І.І.8.4 за доходи, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски;
 • Фиш І.І.8.5 за осигурителния доход за различните видове осигурени лица.

 

За здравно осигуряване

 • Фиш ІІ.4.1 за внасяне на здравноосигурителни вноски.
Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!