Z6_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3BS4
Z7_PPGAHG80095LC0QTH11LIE37G4
Осигуряване (Стара таксономия)

СЪДЪРЖАНИЕ

Съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия  или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато участват в упражняваната от него трудова дейност, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени на друго основание по Кодекс за социално осигуряване

Размер на осигурителните вноски

Размерът на осигурителни вноски е:

за фонд „Пенсии”:

  • 19,8 %   за лицата, родени преди 1 януари 1960г., както и лицата по чл. 4б от КСО;   
  • 14,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
  • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

Осигурителен доход

Осигурителният доход за тези лица е:

  • за съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия  или занаятчийска дейност - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (650 лв. за 2021 г.);
  • за съпрузите на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители -  минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (420 лв. за 2021 г.)

Деклариране

Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" по реда на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подава се от регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. С нея те изразяват съгласието си, че съпругът/съпругата му ще участва в упражняваната от него трудова дейност и се осигурява по посочения ред. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. Тази декларация се подава от съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Документът се подава един път годишно, до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

Как и къде се плащат осигурителните вноски?

Осигурителните вноски се плащат за всеки месец поотделно, до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, по банковата сметка на съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като в преводните нареждания/вносната бележка или пощенския запис попълват своя ЕГН, ЛН, ЛНЧ, или служебен номер, издаден от Национална агенция за приходите.

Осигуряване (Стара таксономия)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!