Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KV3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S44

Търсене в банкови сметки

Изберете вид плащане и офис на НАП, за да получите данни за точната банкова сметка

Напред

Списъци с банкови сметки и кодове за плащане

Списък с банковите сметки на НАП за внасяне на суми за обезпечения по ДОПК и ЗДДС
18.01.2021

Банкови сметки за плащане на ДДС по MOSS (специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“) в евро
08.02.2021

Списък на банковите сметки на НАП
18.01.2021

Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност
08.02.2021

Банкови сметки принудително събиране на публичните вземания
18.01.2021

Банкови сметки на ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”
08.02.2021

Банкова сметка за плащане на ДДС по MOSS и OSS/IOSS (специални режими „в Съюза“, „извън Съюза“ и “Внос’) в евро
26.10.2021

Банкови сметки за внасяне на сумите за обезпечения по ДОПК и ЗДДС в ТД на НАП
12.04.2021

Банкова сметка за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави членки на ЕС (в евро)
08.02.2021

Банкова сметка за глоби на КАТ
08.02.2021

Списък на банковите сметки за превод на суми по присъдени на НАП юрисконсултски възнаграждения
20.12.2021

Списък на банковите сметки за плащане на местни данъци и такси
30.09.2022