Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO794P6
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO794F3
Плащане

СЪДЪРЖАНИЕ

Публичните и частни държавни вземания, декларирани, установявани или събирани от НАП, се плащат безкасово. 

Начини за плащане

Можете да платите задължения към НАП по следните начини:

 • Дебитна или кредитна карта – онлайн с електронна услуга или във всеки офис на НАП без такси, както и през платена услуга на ePay.bg 
 • Банков превод – вижте Плащане по банков път;
 • Пощенски запис – от всеки клон на Български пощи в страната, с пощенски запис за плащане към бюджета;
 • На гише на обслужващата банка в част от ТД/офис на НАП. Вижте Контакти

Тук м​​​​​ожете да проверите офисите на НАП, в които има банкови гишета

 

Местата, от които можете да платите задължения към НАП са:

 

Плащане в срок

В зависимост от начина на плащане, плащането ви е извършено в срок ако:

 • наредите плащане от карта чрез ПОС терминал, включително виртуален, не по-късно от деня в който изтича срокът (плащането се счита за получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане);
 • наредите безкасово плащане най-късно в последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане и дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от следващия работен ден (чл.178, ал.6 от ДОПК).

Задължението ви става просрочено ако не бъде платено в законоустановения срок. Вижте Просрочени задължения.

Ще да ви бъдат начислени лихви върху невнесените в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания. Законната лихва е определена с постановление на Министерски съвет. Ако не сте заплатили задълженията си в законоустановения срок, можете да изчислите дължимите лихви с помощта на лихвени калкулатор на НАП

 

Вид плащане

Когато плащате към НАП, посочвате код за вид плащане, чрез който заявявате вида на задълженията, които погасявате. Редът за заявяване на вида задължение е определен със заповед на министъра на финансите № ЗМФ 97/31.01.2018 г. и включва четири вида плащания (чл.169, ал.4 от ДОПК):

 • за данъци – код за вид плащане 110000;
 • за социални осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване –  551111;
 • за здравно осигуряване – 561111;
 • за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 581111.
 • хазартни такси - няма код

 

Ако желаете да платите определено публично задължение, което не подлежи на служебно погасяване (вземания по невлязъл в сила акт), подайте Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК,  преди да внесете сумата. Заявлението може да се подаде през Портала за електронни услуги на НАП или на хартия във всяка териториална дирекция/офис на Националната агенция за приходите.

За последователността и поредността на погасяване на задълженията при плащане, вижте Правила на погасяване.

 

Плащане с карти

С дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard, както и с предплатени карти и алтернативни носители на информация, можете да заплащате:

 • По интернет, чрез виртуален ПОС терминал без такса или ePay.bg - с такса
 • В салоните на НАП чрез ПОС терминал.

Вижте Ръководство за плащане по електронен път на задължения към НАП чрез виртуален ПОС терминал.

 

Плащането чрез виртуален ПОС терминал се отразява в данъчно-осигурителната ви сметка веднага след получаване на потвърждение от банката-издател на картата. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Когато плащате задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време.

 

Плащането по интернет става чрез портала за електронни услуги на НАП, който предлага две възможности:

 

Предимствата на КЕП и ПИК
Ползването на услугите на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) след регистрация дава някои предимства:

  • Размерът на задълженията е видим преди извършване на плащането;
  • Автоматично попълване на данните за идентификация на лицето и вида на задълженията, които желаете да платите;
  • История на плащанията, които са извършени от вас чрез използване на услугата.

 

За плащане през ePay се начисляват такси съгласно тарифата за превод по банкова сметка. За да ползвате тази услуга е необходимо:

 • да регистрирате банковата си карта за разплащане в интернет. Това става в банката издател на вашата карта или от банкомат на същата банка;
 • да се регистрирате в ePay.bg;
 • да регистрирате банковата си карта в системата за електронни плащания на ePay.bg или да захраните със средства микросметка в ePay.bg.

 

Плащане по банков път

Плащане по банков път може да направите по два начина:

 • От банка – банков офис или чрез онлайн или телефонно банкиране – с платежно нареждане за плащане към бюджета към банкова сметка на НАП и посочване на съответния код. Вижте Банкови сметки.
 • На банково гише в офис на НАП - с вносна бележка. Моля проверете тук дали в избраният от Вас офис има банково гише.  

За вярно попълване на платежно нареждане или вносна бележка може да използвате и електронните услуги на НАП за плащане, достъпни с ПИК или КЕП,  чрез  които да попълните документа, а след това да го разпечатате и занесете в банка. 

Не се събират такси при плащане от банково гише в офис на НАП по постоянен адрес на физически лица при плащане на данък върху доходите, осигурителни вноски и здравноосигурителни вноски от физически лица, които не са еднолични търговци.

Вижте Образци на попълнени платежни нареждания за плащане на данъци и осигуровки.

 

Попълнете следната информация:

 • До, Клон, Адрес: името на банката, чрез която се извършва плащането от наредителя, банковия клон и адресът му.
 • Подпис на наредителя/вносителя: саморъчен подпис на наредителя или вносителя.
 • Платете на – име на получателя: името на ТД или офиса на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на регистрация за юридическите лица.
 • IBAN на сметка: международния номер на банковата сметката на НАП. Вижте: Банкови сметки
 • BIC на банката на получателя: банковия идентификационен код на банката, в която е банковата сметка на НАП.
 • При банка: името на банката, в която е банковата сметка на НАП.
 • Вид плащане: код:
  • за данъци към държавния бюджет – 110000;
  • за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване – 551111;
  • за здравно осигуряване – 561111;
  • за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 581111.
 • Вид валута: български левове, вписвате BGN.
 • Сума: с цифри, сумата, която искате да платите.
 • Словом: сумата с думи.
 • Основание за плащане: вид данък, осигуровка, лихва и други.
 • Още пояснения: не е задължително, допълнителни пояснения към основанието за плащане.
 • Вид и номер на документа, по който се плаща: не е задължително.
 • Дата на документа: не е задължително, попълвате ако сте попълнили документ.
 • Период за, който се плаща: не е задължително, начална и крайна дата на периода.
 • Задължено лице: трите имена на физическото лице или името на юридическото лице или едноличния търговец.
 • ЕИК: единния идентификационен код на задълженото лице.
 • ЕГН: единния граждански номер на физическото лице.
 • ЛНЧ: личния номер на чужденец.
 • Наредител: трите имена на физическото лице или името на юридическото лице или едноличния търговец.
 • IBAN сметката на наредителя: международния номер на банкова сметката на наредителя. Не се попълва, когато сумите се внасят в брой.
 • BIC на банката на наредителя: банков идентификационен код на банката на наредителя. Не се попълва, когато сумите се внасят в брой.
 • Такси: вписвате „1“ (за сметка на наредителя).

 

Плащане с пощенски запис

При плащане с пощенски запис, внасяте парите в брой в пощенска станции, а след това Български пощи превеждат сумата към сметки на НАП. Попълвате пощенски запис за плащане към бюджета. Попълнете следната информация:

 • Сума: с цифри, сумата, която искате да платите.
 • Словом: сумата с думи.
 • ПОЛУЧАТЕЛ: името на ТД или офиса на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на регистрация за юридическите лица.
 • Банка: името на банката, в която е банковата сметка на НАП.
 • BIC: банковия идентификационен код на банката, в която е банковата сметка на НАП.
 • IBAN на сметка: международния номер на банковата сметката на НАП.
 • Вид плащане: код:
  • за данъци – 110000;
  • за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване – 551111;
  • за здравно осигуряване – 561111;
  • за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 581111.
 • Основание за плащане: вид данък, осигуровка, лихва и други.
 • Период за, който се плаща: не е задължително, начална и крайна дата на периода.
 • ПОДАТЕЛ: точен адрес, с пощенски код и трите имена на физическото лице или името на юридическото лице или едноличния търговец.
 • ЕГН/ЛНЧ: единния граждански номер на физическото лице, или личния номер на чужденец.
 • ЕИК: единния идентификационен код на задълженото лице.
 • ПОТВЪРДИТЕЛНО: вписва отново информацията от секции ПОЛУЧАТЕЛ и ПОДАТЕЛ. 

 

В случай, че плащането Ви не бъде извършено в законоустановения срок, вижте: Плащане след срока. За да изчислите дължимите лихви, използвайте Лихвен калкулатор за просрочени задължения

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!