Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIPG4
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIP82
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика можете да откриете подробна информация за длъжниците и издирваните лица, свързани с данъчната система на Република България.

Важно: С оглед оптимизиране на информацията, считано от 02.11.2020 г. в списъците на длъжниците с неуредени публични задължения не се включват лица с прекратена регистрация (за които е отпаднало основанието за извършването й, например: заличаването на търговец в Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е основание за прекратяване на регистрацията), неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите) и осигурителни каси.

 

 • Първи списък на длъжниците които:
  • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
  • задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
  • не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
  • нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
  • нямат вземания към банки и трети лица.

 

 • Втори списък на длъжниците които:
  • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
  • задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;
  • нямат вземания от банки и трети лица;
  • нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;
  • нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;
  • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение;
  • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение, но същото не покрива размера на задължението 

 

Издирвани лица

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!