Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OC1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S97
Данък върху разходите,Данък върху доходите на физическите лица,Корпоративен данък

СЪДЪРЖАНИЕ

Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“ – в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, през който са начислени разходите. Не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП (чл. 208 от ЗКПО); 

Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 80 лв. месечно на всяко наето лице, при кумулативно наличие на следните условия:

  • договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  • данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, през който са начислени разходите.; Не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП;
  • ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

Освобождават се от облагане социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно. Освобождаването не касае разходи за транспорт, осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, с изключение на случаите, когато същият се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони, и без този разход данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

Данък върху разходите,Данък върху доходите на физическите лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!