Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OQ3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CN7
Плащане,Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Закон за данък върху застрахователните премии,Закон за корпоративното подоходно облагане

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

Облагане 

С данък се облагат застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи.

Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.

Указание относно прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Дължимият данък за данъчния период се внася от данъчно задължените лица в срок до края на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се дължи в приход на републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по регистрацията им.

Данъчно задължени лица са:

  • Застраховател акционерно дружество, европейско дружество, взаимозастрахователна кооперация или европейско кооперативно дружество със седалище в Република България, получили лиценз при условията и по реда на този кодекс (местен застраховател);
  • Лице, получило лиценз за застраховане в друга държава членка и извършващо дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги (застраховател от друга държава членка);
  • Клон на застраховател от трета държава, регистриран по Търговския закон, получил лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането;
  • Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на задълженията по закона.

Освободени от облагане застрахователни премии са застрахователните премии по договорите за: презастраховане и ретроцесия, животозастраховане; застраховане за брак и за раждане; животозастраховане, свързано с инвестиционни фондове; операции за капитализация, основани на актюерски изчисления, при които се поемат задължения с точно определен срок и размер в замяна на еднократни или периодични плащания, договорени предварително, доколкото тези операции подлежат на надзор, застраховки на товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.); застраховките на летателни апарати и плавателни съдове, както и гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на такива.

Данъчното събитие е получаването на застрахователна премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор, като при разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от застрахователната премия се смята за отделно данъчно събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия.

Данъчна основа

Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор. При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от застрахователя част от застрахователната премия.

Деклариране

Данъкът за предходното календарно тримесечие се декларира от застрахователите в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии се подава онлайн, чрез електронната услуга на НАП .

Регистрацията на данъчния представител

Застраховател (по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането), работещ при условията на свободата на предоставяне на услуги, може да определи данъчен представител.
Регистрацията на данъчния представител, а в случаите, когато не е определен данъчен представител - на застрахователя, се извършва по реда на чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на физическите лица или по място на регистрация на юридическите лица (чл. 8 от ДОПК) въз основа на първата подадена данъчна декларация.

Плащане

Дължимият за внасяне данък от застрахователите за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през този данъчен период.

Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през данъчния период се определя, като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период, се умножава по 2%.

Плащане,Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случаи от живота,Закон за данък върху застрахователните премии,Закон за корпоративното подоходно облагане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!