Z6_PPGAHG800P2Q70QTHM3UH277N5
Z7_PPGAHG800P2Q70QTHM3UH277F3
ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,ДДС в България

СЪДЪРЖАНИЕ

Форумът на ЕС за ДДС е структурирана платформа, която насърчава диалога между държавите членки и представителите на бизнеса, с цел подобряване на практическото прилагане на ДДС законодателството.   

Форумът на ЕС за ДДС е създаден с решение на Европейската комисия от 16 юли 2018 г. /C(2018)4422

 

Основните проекти на форума са:

Трансгранични ДДС правила на ЕС: данъчно задължени лица могат да изпратят искане за предварително  становище във връзка с ДДС третиране на трансгранични сделки.

Диалог между държавите членки относно избягване на ДДС двойно данъчно облагане: данъчно задължени лица могат да изпратят искане за консултация между органи на данъчните администрации, специалисти по ДДС, с цел разрешаване на случаи на ДДС двойно данъчно облагане.

Ръководство за укрепване на сътрудничеството между държавите членки и предприятията в областта на борбата с измамите с ДДС: Форумът на ЕС за ДДС препоръчва на представителите на бизнеса и ДДС органите да предприемат стъпки за подобряване на ефективното сътрудничество.

Доброволно разкриване на нарушения: Форумът на ЕС за ДДС е приел препоръки за използването на схеми за доброволно разкриване на нарушения, свързани с ДДС.

Документите от срещите на Форума на ЕС за ДДС са достъпни в раздел „Комуникационен и информационен ресурсен център“ (CIRCABC) на сайта на Европейската комисия – рубрика EU VAT Forum Public

 

Членство

Форумът се председателства от представител на Комисията и се състои от най-много 45 членове - по един представител от всяка държава-членка и представители на най-много 15 организации от стопанската сфера или данъчните специалисти.

Списък с организациите, представляващи бизнеса, назначени като членове на Форума с тригодишен мандат (от 1 октомври 2015 г.) можете да намерите тук.

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!