Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38I1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SE7
ДДС в България,Закон за ДДС

СЪДЪРЖАНИЕ

Регистрацията по ДДС може да се прекрати при наличие на основание за дерегистрация по ваша инициатива или по инициатива на НАП. След прекратяване на регистрацията (дерегистрация) нямате право да начислявате данък и да приспадате данъчен кредит освен в случаите, когато законът предвижда друго (чл. 106 от ЗДДС).

Вижте: Подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС

За регистрация, вижте Регистрация по ЗДДС.

 

Дерегистрация по ваша инициатива

Дерегистрацията може да бъде задължителна и по избор.

Основания за задължителна дерегистрация (чл. 107 от ЗДДС):

1.  Заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако:

 • лицето подлежи на задължителна регистрация за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако лицето е било регистрирано по избор и от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията му не са изтекли 12 месеца (основанията по чл. 108, ал. 2 от ЗДДС). При определяне на облагаемия оборот се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността му в качеството на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър (чл. 73, ал. 4 от ППЗДДС);
 • не са налице условията по буква „а“ и лицето в 7-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на регистрация по избор (чл. 107, т. 3, б. „б“ от ЗДДС);

2. При прекратяване на:

 • юридическо лице - търговец (чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС):

           - без ликвидация;

         - с ликвидация, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър; правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството; в този случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря солидарно за дължимия данък през периода на ликвидацията;

 • на кооперацията;
 • на юридическо лице, което не е търговец;
 • на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.

 

3. Смъртта на физическото лице;

 

4. Смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;
 

Прекратяване на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 съгласно § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър и този на юридическите лица с нестопанска цел както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от ЗДДС.

 

5. Регистрация по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 154 от ЗДДС или регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза - за регистрирано лице на основание чл. 97б от ЗДДС.

Относно данъчното третиране на неприключилите към влизането в сила на ЗДДС производства по прекратяване на юридически лица - търговци с ликвидация – виж становища на изпълнителния директор на НАП изх. № 24-00-23/04.04.2007 г. и изх. № 24-31-134/ 20.03.2009 г.
 

Основания за дерегистрация по избор (чл. 108 от ЗДДС):

 

 1. когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация за лице, а именно:
 • по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС - данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец или с достигнат оборот за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия (доп. в чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС); 
 • по чл. 97 от ЗДДС – лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка и получателят по доставката не е регистрирано по закона лице;
 • по чл. 97б от ЗДДС (доп. в чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС) – данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната, когато:

- не е регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, включително, когато е получило отказ за регистрация за прилагане на съответния режим, както и когато на лицето е прекратена регистрация за прилагане на някой от тези специални режими;

- не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗДДС;

- доставките са с място на изпълнение на територията на страната;

 

 • по чл. 98, ал. 3 от ЗДДС – данъчно задължено лице, което извършва доставка на акцизни стоки за лична консумация на физическо лице, което не е едноличен търговец, с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗДДС при условията на дистанционна продажба по чл. 14 от ЗДДС; или 
 • по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС – всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Лица, регистрирани по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 12 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон (чл. 108, ал. 2 от ЗДДС).
 • за лице, регистрирано на основание чл. 98, ал. 2 или чл. 100, ал. 3 от ЗДДС (дистанционни продажби), когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лева, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация;
 • за лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 3 от ЗДДС (доп. в чл. 108, ал. 1, т. 3 от ЗДДС) и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС (ВОП ), когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лева, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация;
 • за лице, регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 1, т. 4 от ЗДДС);
 • за лице,  регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от ЗДДС (чл. 108, ал. 1,т. 5 от ЗДДС);
 • за лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 7 от ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 1,т. 6 от ЗДДС).
 • лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а от ЗДДС, може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация (чл. 108, ал. 3 от ЗДДС).

 

Когато не е налице прекратяване на неперсонифицирано лице или осигурителна каса, няма право да прекрати регистрацията си лице, регистрирано на основание чл. 132, ал. 5 от закона, докато някой от съдружниците е регистриран по закона (чл. 77, ал. 6 от ППЗДДС).

 

Процедура за дерегистрация по ваша инициатива (чл. 109 от ЗДДС)

При настъпване на обстоятелство за задължителна дерегистрация, подавате заявление в компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. При дерегистрация по избор, сами избирате кога да подадете заявление. (чл. 109 от ЗДДС)

Заявление за дерегистрация по ЗДДС не се подава при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато в срока за подаване на заявлението лицето подаде декларация (свободен текст) в компетентната ТД на НАП, че желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър (ал. 7 на чл. 77 от ППЗДДС).

Заявлението по образец - Приложение № 8 към чл. 44, ал. 1 от  Правилник за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) трябва да съдържа основанието за дерегистрация, както и следните документи:

 • справка за облагаемия оборот по месеци – за последните 12 месеца преди текущия. в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона (чл. 77, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС;
 • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата години, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки -  за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 3 от закона;
 • справка за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания за последните 12 месеца преди текущия месец - за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 7 от закона;
 • справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
 • удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС в случаите, когато са издадени (чл. 77, ал. 2 от ППЗДДС).

 

В срок 7 дни от постъпване на заявлението, органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката, органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

Дата на дерегистрацията е:

 • датата, на която лицето е прекратено, за случаите, в които лицето е престанало да съществува или е прекратило дейността.
 • датата на връчване на акта, за останалите случаи (чл. 109, ал.6 и ал. 7 от ЗДДС).

 

Процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97б от ЗДДС, в случаите, когато същото се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза

Когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97б от ЗДДС, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза за дерегистрация по чл. 107, т. 5 от ЗДДС, в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство подава заявление по образец - приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София (чл. 77а, ал. 1 от ППЗДДС).

Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, посочени в чл. 77, ал. 2 от ППЗДДС.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

В тези случаи за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза
 

Дерегистрация по инициатива на органа по приходите

Регистрацията по ДДС се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация при следните случаи:

 1. Има основания за задължителна дерегистрация в следните случаи (чл. 107 от ЗДДС).
  • смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец със или без заличаване от търговския регистър;
  • прекратяване на юридическо лице без ликвидация, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.
 2. Установи се някое от следните данъчни нарушения (чл. 176 от ЗДДС):
  • не можете да бъдете открити на посочения от вас адрес за кореспонденция;
  • промените адреса си за кореспонденция и не уведомите по предвидения за това ред;
  • системно не изпълнявате задълженията си по ЗДДС;
  • имате данъчни задължения на общата стойност, надхвърляща стойността на активите ви, намалена със задълженията ви.
  • не представите или не осигурите достъп до издадени или съставени от вас оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което сте уведомили органите по приходите.
 3. Ако в 14-дневен не е подадено заявление за дерегистрация при заличаване на едноличен търговец от търговския регистър или прекратяване на юридическо лице с ликвидация (чл. 109, ал. 1 от ЗДДС).
 4. За лица регистрирани като лица, които не са установени на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната (по чл. 97б от ЗДДС), при регистрация по задължение за оборот, доставки на стоки с монтаж и инсталиране и дистанционна продажба на стоки (по чл. 96, 97 и 98 от ЗДДС), при регистрация по избор (по чл. 100, ал. 1 и 3  от ЗДДС), при специална регистрация (по чл. 154 от ЗДДС) или при регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза.

 

Актът за дерегистрация се връчва само в случаите по точка 3 и 4.

 

Дата на дерегистрацията е:

 • датата на възникване на съответното обстоятелство по точки 1 и 2;
 • датата на връчване на акта, за случаите по точки 3 и 4. (чл. 110 от ЗДДС).

 

Задължения за последния данъчен период

Към датата на дерегистрацията се приема, че извършвате доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които сте ползвали изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит (чл. 111, ал. 1 от ЗДДС) и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството или Закона за корпоративното подоходно облагане.

Не се облагат активите при:

 • при дерегистрация поради смърт на физическо лицеили физическо лице - едноличен търговец, когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, определени по чл. 27, ал. 5, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително; когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв., данък се начислява върху общата сума на данъчните основи на стоките и услугите  (чл. 111, ал. 2, т. 1 от ЗДДС);
 • (чл. 111, ал. 2, т. 2 от ЗДДС) когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги надвишава 25 000 лв. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което:

- не е едноличен търговец, ако независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит - само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, налични към датата на регистрация;

- е едноличен търговец, ако предприятието му е поето по наследство или по завет и независимата му икономическа дейност бъде продължена от лице, което е регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за стоките и услугите, налични към датата на регистрация

 • преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано ЗДДС или се регистрира по реда и в срока за задължителна регистрация в резултат на преобразуване (по чл. 132 от ЗДДС) – само за наличните стоки към датата на регистрация;
 • за наличните активи – публична държавна или публична общинска собственост;
 • дерегистрация във връзка с данъчни нарушения (по чл. 176 от ЗДДС) и последваща регистрация в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрация, така и към датата на последващата регистрация.

Със справка-декларацията за последния данъчен период подавате протокол-опис за начисляване на данък за наличните активи, за които е приспаднат данъчен кредит по образец – приложение № 9 от ППЗДДС. Данъкът се включва в дневника за продажбите и в справката-декларация за последния данъчен период.

Резултатът по справка-декларацията за последния данъчен период, ако е данък за внасяне се внася в държавния бюджет по сметка на компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период.

Когато към датата на дерегистрация сте в процедура по приспадане (по чл. 92 от ЗДДС), се приема, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли.

 

Дерегистрация на чуждестранно лице, неустановено в страната.

Регистрацията по ДДС на чуждестранно лице, което не е установено в страната (регистрирано на основание чл. 133 от ЗДДС), се прекратява (чл. 134 от ЗДДС):

 • По общите условия за дерегистрация.
 • Когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срок от 14 дни след прекратяването на текущия му акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си. Дерегистрацията се извършва по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, който не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът за определяне на нов акредитиран представител.

При дерегистрацията се приема, че чуждестранното лице извършва доставка на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са активи (чл. 111 от ЗДДС).

 

Дерегистрация при специални режими

Регистрацията по ДДС на лица регистрирани по глава осемнадесета от ЗДДС „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица“ може да бъде прекратена“:

По ваша инициатива, когато:

 • прекратите дейността си;
 • престанете да отговаряте на условията за регистрация (чл. 152, ал. 1 от ЗДДС);
 • изберете да не прилагате режима

За прекратяване на регистрацията подавате заявление по електронен път до компетентната ТД на НАП. В случаите т. 1 и 2 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима в Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на електронното съобщение за издаване на акта за дерегистрация, а в случаите по т. 3 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима в Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за дерегистрация.

 

По инициатива на приходната администрация, когато:

 • установи, че дейността на лицето е преустановена;
 • лицето не отговаря на условията по за регистрация (чл. 152, ал. 1 от ЗДДС);
 • лицето системно не спазва разпоредбите на тази глава.

В тези случаи компетентната териториална дирекция на НАП уведомява лицето, че регистрацията е прекратена, като посочва и датата на прекратяване на регистрацията. Датата на дерегистрация е датата на уведомяването.

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!