Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3825
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SE5
ДДС в България,Закон за ДДС

СЪДЪРЖАНИЕ

Регистрацията по Закона за ДДС в България може да бъде по избор или задължителна. Заявление за регистрация може да подадете в НАП.

За дерегистрация вижте: Прекратяване на регистрация по ДДС.

Задължителна регистрация

Регистрирането по ЗДДС става задължително при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Регистрацията трябва да направите в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали този оборот като подадете заявление за регистрация (чл. 96, ал.1 от ЗДДС).

Вижте повече информация за това как и къде можете да подадете заявление за регистрация

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът (чл. 96, ал. 1, второ изречение от ЗДДС).

Облагаем оборот e сумата от данъчните основи на извършените:

 • облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
 • доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
 • доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.

В облагаемия оборот се включват:

 • получените авансови плащания по доставки по чл. 96 ал. 2 от ЗДДС, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД;
 • оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато той е регистрирано лице на основание,  различно от чл.  96 от ЗДДС (посочено по-горе) или чл. 100, ал. 1, или е нерегистрирано лице - за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето (в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС)
 • при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. В този случай се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи;
 • при отделяне или разделяне;

Всички данъчно задължени лица са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия. В облагаемия оборот се включва и оборотът от получените авансови плащания по доставки: облагаеми доставки, в това число и облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови и застрахователни услугпо (чл. 96, ал. 4 отЗДДС).

В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя, подробно описани в чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.

В облагаемият оборот не се включват доставките с място на изпълнение територията на страната (чл. 21, ал. 6 от ЗДДС), когато са извършени от лице: 

 • регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза;
 • регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната;
 • регистрирано на основание чл. 97б.

 

Регистрация при извършване на еднородна дейност в един обект

При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица в обекта преди него за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец (ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС). Счита се, че оборотът е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната му дейност в обекта.

Дейността е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики:

 • предлаганите стоки или услуги;
 • ползваните активи;
 • персонала;
 • търговската марка/наименованието на обекта;
 • доставчиците/клиентите.

При прекъсване осъществяването на дейността за повече от един месец, нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС е неприложима (ал. 11 на чл. 96 от ЗДДС).

 

Регистрация на чуждестранно лице

Лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки/услуги с място на изпълнение на територията на страната, а данъкът за тях не се изисква от получателя им, е длъжно да се регистрира, независимо от облагаемия оборот. В този случай лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или услуги става изискуем, освен в случаите в които е предвидено задължение за регистрация (чл. 97, 97б и 98 от ЗДДС).

 

Регистрация чрез акредитиран представител

Чуждестранно лице, което отговаря на условията по ЗДДС за задължителна регистрация или за регистрация по избор се регистрира чрез акредитиран представите, когато: : 

 • има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност или
 • не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната 

Изключения: 

 • клоновете на чуждестранни лица се регистрират по общия ред;
 • когато чуждестранно лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. В тези случаи чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, но не е задължено да направи това (чл. 133, ал. 6 от ЗДДС);
 • когато чуждестранно лице е избрало да се регистрира на основание чл. 154 за прилагане на режим извън Съюза, същото се регистрира без акредитиран представител (чл. 133, ал. 5 от ЗДДС)

 

Какво е акредитиран представител? 

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. Същият отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл. 135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител – до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона,  освен в случаите, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.
При прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител, освен в случаите, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.
Регистрацията се извършва в компетентната Териториална дирекция на НАП. (чл. 133, ал. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 8 от ДОПК).
 

Кой може да бъде акредитиран представител?

Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите. (чл. 135, ал. 1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

Вижте още: Промени, свързани с оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от ЕС


Регистрация по избор

Право да се регистрира по ЗДДС има всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).

Регистрация при вътреобщностни придобивания
Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС). Вижте повече в заглавието: Регистрация при вътреобщностни придобивания по-долу в текста. 


Регистрация за дистанционни продажби
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл. 100, ал. 3 от ЗДДС). Вижте повече в заглавието: "За регистрацията на чуждестранни лица за дистанционни продажби" по-долу в текста. 

 

Други основания за регистрация

 

Регистрация по вътреобщностно придобиване (ВОП)

Всяко юридическо лице има право да се регистрира по този закон по избор за вътреобщностно придобиване, ВОП (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС).

Регистрирането по ЗДДС става задължително, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвиши 20 000 лева. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата-членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон. (чл. 99 от ЗДДС)

Не се облага с ДДС придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз. Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникват основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, зе регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор. 

 

Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което (чл. 97а от ЗДДС):

 • получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.
 • е установено на територията на страната и предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Трябва да подадете заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Ако сте регистрирани което получател услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателя (по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС):

 • сте регистрирани и като лице което предоставя услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка (по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС) и обратното;
 • имате право на регистрирация по избор (по чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС) ако възникнат основания за това;
 • сте длъжни да се регистрате и когато за вас възникнат основания за задължителна регистрация (по чл. 96, 97, 98 или 99 от ЗДДС).

 

Регистрация на чужденци за дистанционни продажби

Отнася се до чуждестранни лица. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.

Всяко данъчно задължено лице има право да се регистрира по този закон, независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата-членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл. 100, ал. 3 от ЗДДС).

Регистрирането по ЗДДС става задължително, когато общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърли сумата 70 000 лева. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърли 70 000 лева (чл. 98 от ЗДДС).

 

Регистрация на чужденци при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Отнася се до чуждестранни лица. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице. (чл. 97 от ЗДДС)

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

 

Регистрация на чужденци при доставки на далекосъобщителни, радио, телевизионни или електронни услуги в страната

Отнася се до чуждестранни лица. На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната (чл. 97б) (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1 януари 2019), когато:

 • не е регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза;
 • не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗДДС;
 • (нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1 януари 2019) доставките са с място на изпълнение на територията на страната.

Задължението за подаване на заявление за регистрация възниква не по-късно от 10-ия ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка.

В случаите, когато сте подали заявление за регистрация по чл. 154, ал. 2 от ЗДДС или заявление за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза в друга държава членка и сте получили отказ за регистрация за прилагане на съответния режим, както и когато на ви е прекратена регистрация за прилагане на някой от тези специални режими, за вас възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7-ия ден от датата на получаване на отказа, съответно от датата на извършване на първата доставка след преустановяване прилагането на съответния режим.

Първият данъчен период включва и периода от датата на извършване на първата доставка включително до датата на регистрацията.

Ако сте регистрирани на основание на чл. 97б от ЗДДС и за вас възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97 и 98 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 3 от закона, се регистрирате по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Ако сте регистрирани по ал. 6 на чл. 97б от ЗДДС от 1 януари 2019, можете да изберете да продължите тази регистрация, като уведомите по електронен път компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от датата на извършване на първата доставка, за която възникнат обстоятелствата на чл. 21, ал. 8. Правото на избор се прилага до изтичане на две календарни години, считано от началото на календарната година, следваща годината на избора.

 

Задължителна регистрация в резултат на преобразуване

 (Регистрация по чл. 132 от ЗДДС)
Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните
 • предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата.

Регистрацията по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 от същия закон в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. 
Дата на регистрация е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.
Лице, регистрирано на основание чл. 132 от ЗДДС, се счита за регистрирано на основанието, на което е регистриран прехвърлителят/праводателят към момента на регистрацията на приобретателя/правоприемника (чл. 73, ал. 7 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

 

Регистрация при наследяване

При смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този закон (чл. 132а от ЗДДС).

Тази регистрация извършвате с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.

За дата на регистрацията се смята датата на връчването на акта за регистрация. 

 

Регистрация по инициатива на органа по приходите

В случай че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

 

Процедура по регистрация

Регистрацията се извършва след като подадете заявление за регистрация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП или по електронен път. Заявлението трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него прилагате документи, определени в правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава:

 1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
 2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
 3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
 4. от акредитиран представител по чл. 135;
 5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно;
 6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Заявлението за регистрация може да се подаде по електронен път. То трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване на регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 и 2 от закона) при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот

Регистрация по избор, можете да заявите и пред Агенцията по вписванията, като подадете заявление, в което посочвате основанието за регистрация. Към заявлението прилагате документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията, не прилагате справка за облагаем оборот.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

В кои случаи органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, вижте в заглавие: "Отказ от регистрация" по-долу в текста.

 

Дата на регистрацията

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Датата на регистрацията, в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство, е датата на вписване на обстоятелството в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или вписване в регистър БУЛСТАТ при следните обстоятелства:

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
 • предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училища

 

Отказ за регистрация

На основание чл. 176 от ЗДДС компетентен орган по приходите може да откаже регистрация по закона на лице, което:

 1. не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 2. промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 3. системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 4. има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 5. не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
 6. не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

Ако не сте заявили за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението задължителното заявявате електронен адрес. При промяна на електронния адрес, в 7-дневен срок уведомявате приходната администрация, освен ако сте направили промяната чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

Органът по приходите може да откаже да регистрира, както по общия ред (по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС), така и по избор (на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС) лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация (чл. 96, ал. 8 от ЗДДС). Тази забрана не важи за задължителните регистрации по чл. 97а, както и за регистрация за ВОП – т.е. в случаите, при които за лицата възникват задължения, но не и право на данъчен кредит, поради което чрез тези режими не могат да се осъществят данъчни измами.

Вижте: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги

Вижте: Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ЗДДС

 

 

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!