Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GU0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SQ4
Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако нямате регистрация като едноличен търговец, но извършвате търговска дейност по смисъла на Търговския закон, доходите ви се облагат по реда за облагане на еднолични търговци.

Вижте Годишен данък за дейност като едноличен търговец.

Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!