Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако нямате регистрация като едноличен търговец, но извършвате търговска дейност по смисъла на Търговския закон, доходите ви се облагат по реда за облагане на еднолични търговци.

Вижте Годишен данък за дейност като едноличен търговец.

Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!