Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30N4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S27
Данък върху доходите на физическите лица,Плащане,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Случаи от живота,Допълнително задължително пенсионно осигуряване

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходите от пенсии, от задължително и от доброволно осигуряване, са необлагаеми и нямате задължение да ги декларирате (чл. 13 от ЗДДФЛ).

Можете да ги декларирате при ваше желание. В Приложение № 13 (образец 2013) на годишната данъчна декларация посочвате размера на пенсиите:

  • с код 1007 пенсии от задължително осигуряване;
  • с код 1008 доходи от допълнително доброволно осигуряване

Доходите от задължително осигуряване в България и в чужбина са необлагаеми. Когато сте получили само необлагаеми доходи, нямате задължение за подаване на декларация. Можете при ваше желание да ги декларирате в годишната данъчна декларация, в Приложение № 13 (образец 2013), с код 1007.

Доходите от допълнително доброволно осигуряване, от България и от чужбина, получени след придобиване право на допълнителна пенсия са необлагаеми. Нямате задължение да ги декларирате. Можете при ваше желание да ги декларирате в годишната данъчна декларация, в Приложение № 13 (образец 2013), с код 1008.

Правото на лична пенсия за старост при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Кодексът за социално осигуряване (КСО) определя „допълнителна пенсия“ като: Безсрочно или срочно месечно плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер.

Законът за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) определя ”допълнително доброволно осигуряване” като: Осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.

Данък върху доходите на физическите лица,Плащане,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Случаи от живота,Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!