Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30H1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SC6
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случай от живота 4,Данък върху доходите на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Хора, които упражняват свободна професия са самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 1. осъществяват за своя сметка професионална дейност; и
 2. не са регистрирани като еднолични търговци; и
 3. се самоосигуряват.

В зависимост от дейността им, те се разделят в три групи:

 • Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
 • Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
 • Други: дейци на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други.

 

Регистрация

За да извършвате свободна дейност трябва да се регистрирате като специалист, упражняващ свободна професия в Агенция по вписванията, в НАП и ако дейността ви е патентна, в общината.

Регистрацията в Агенция по вписванията и в НАП трябва да стане в 7-дневен срок от началото на дейността ви.

 

Регистриране в агенцията по вписванията

Регистрация се прави в БУЛСТАТ към Агенция по вписванията (може и онлайн с електронен подпис), в 7-дневен срок от старта на вашата дейност, като подадете заявление лично или чрез пълномощник.

Необходими документи

 • Лична карта.
 • Заявление. Подава се на място или онлайн – на страница Електронни услуги избирате Подаване на документи за регистрация, промяна на обстоятелствата и заличаване на субекти по чл. 3, ал. 1, т. 9 от ЗРБ.
 • Декларация за истинността на посочените от вас обстоятелства в заявлението. Подава се на място или онлайн – на страница Документи избирате Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистър Булстат.
 • Бележка за платена такса 10 лв.
  • Цената на услугата е съгласно Тарифата на Агенцията по вписванията. За да проверите актуалната цена, на страница Справки изберете Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ и в таблицата търсете ред Физическо лице – субект на Булстат.
  • За плащане следвайте указанията от страница Електронни услуги.
 • Документ, доказващ правото ви да упражнявате избраната професия. Може да е диплома за завършено образование, сертификат или други.

След регистрацията, ще получите единен идентификационен код (ЕИК).

 

Регистриране в НАП

Регистрация се прави след регистрацията в Булстат, в 7-дневен срок от започване на дейността ви, като подадете декларация в офис на НАП по адреса ви по лична карта, че вече сте регистриран като самоосигуряващо се лице. В декларацията посочвате дата на започване на трудова дейност и вид на осигуряване.

 

Необходими документи

Забележки

 • Разходите от дейността ви, както и осигуровките ви са за ваша сметка;
 • Ако се осигурявате като упражняващ свободна професия, то не може да бъдете търговци и/или юридически лица.

 

Регистриране в общината

Ако дейността ви е патентна (дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други) трябва да подадете Декларация за патент по чл. 61 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във вашата община. Може да изтеглите формуляра с декларацията и да го попълните предварително.

Срокове

До 25 число на месеца подавате:

Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице”и плащате осигуровки за предходния месец. Пример: До 25 март декларирате и заплащате дължимите осигуровки за февруари.

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.  Подава се:

 • от самоосигуряващите се  лица по смисъла на КСО един път годишно;
 • в срока на подаване на годишната данъчна деклереция.

Вижте повече информация в Осигурявам се сам

До 30 април, 31 юли и 31 октомври подавате декларация за дължими данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ) за авансов данък и плащате данъка.

От 10 януари до 30 април на следващата година подавате годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ) плащате данъкаС нея се прави изравняване на дължимите осигуровки и данъка, съобразно облагаемия доход през годината.

 

Данък

Облагането с данъци е различно за всяка дейност:

Когато дейността е патентна, се облага с патентен данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Когато дейността не е патентна, се плащат данъци по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Размерът на данъка е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през тримесечието осигуровки.

Нормативно признатите разходи са 25 %, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието - 40%.

Пример:

Ежемесечният ви доход е 1500 лв., а за тримесечие, 4500 лв. Осигурявате се върху 1000 лв. и плащате осигуровки 27.8 %. Нормативно признатите разходи са 25 %.

За да определите авансовия си данък за тримесечието следва да извадите от 4500 лева признатите разходи (1125 лв) и платените осигуровки за трите месеца (1251 лв).

4500 -1125 – 1251 = 2124

Данъчната основа е 2124 лв. Тя се облага с авансов данък от 10 %. Дължимият авансов данък е 212.40 лв.

 

Осигуровки

Като самоосигуряващо се лице, задължително се осигурявате за:

 • държавно обществено осигуряване;
 • допълнително задължително пенсионно осигуряване;
 • здравно осигуряване.

По желание може да правите осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство.

Всяка година от 01 до 31 януари може да променяте вида на осигуряването си за съответната календарна година.

Дължите осигуровки само за периода, в който упражнявате дейност. В случай, че сте преустановили за кратко или продължително време вашата работа, вие следва да подадете в НАП Декларация за прекъсване на дейността.

Вижте още: Осигурявам се сам

 

Регистрация по ДДС

Трябва да се регистрирате по ДДС ако вашият доход достигне 50 000 лв или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Вижте ДДС в България.

По желание може да направите доброволна ДДС регистрация. Препоръчваме сериозно да претеглите плюсовете и минусите според дейността на фирмата, прогнозни печалби и други. Вижте Регистрация по ЗДДС.

 

Наемане на служители

Имате право да наемате служители, както на трудов, така и на граждански договори.

 

Касови бележки

Не сте длъжни да имате касов апарат и да издавате касови бележки. За доходите придобити от вас е задължително да издавате документ за отчитане на приходи.

 

Вижте: Фискални устройства, СУПТО и е-магазини и Документи за продажба и сторно операции

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Случай от живота 4,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!