Случаи от живота

СЪДЪРЖАНИЕ

Когато сте взели банков заем, не е нужно да го декларирате.

Декларирате получени и предоставени заеми в Приложение 11 на годишната си данъчна декларация (по чл.50 от ЗДДФЛ) в следните случаи:

  • Получили сте заеми от физически лица или небанкови институции. Декларирате ги ако:
    • общият размер на всички получени през годината парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември на същата година част от тях са непогасени;
    • към 31 декември на годината общият размер на непогасените суми по всички получени парични заеми през същата и предходните 5 години надхвърля 40 000 лв.
  • Предоставили сте заеми. Декларирате ги ако:
    • общият размер на всички предоставени през годината парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември на същата година част от тях са непогасени;
    • към 31 декември на годината общият размер на непогасените суми по всички предоставени парични заеми през същата и предходните 5 години надхвърля 40 000 лв.

Срокът за деклариране на заеми е от 10 януари до 30 април на следващата година.

Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

За данъчни задължение по получени лихви от заеми, вижте Доходи от лихви.

Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!