Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G57
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S65
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте ползвали данъчни облекчения за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“, дължите окончателен данък върху сумата, за която сте ползвали облекчение (вижте Данъчни облекчения от годишния данък) както следва:

За допълнително доброволно осигуряване, когато:

 • получите внесените суми преди да придобиете право на допълнителна пенсия;
 • прехвърлите суми от ваша индивидуална партида по партида на трето лице.

За доброволно здравно осигуряване, когато:

 • получите обратно внесените суми, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи.

За застраховка „Живот“, когато:

 • получите обратно внесените суми за застраховката;
 • ползвате сумите от застрахователен договор за да погасите заем, който сте обезпечили със застраховката;
 • има изменение на застрахователния договор, за който сте ползвали облекчение, в договор, за който не може да се ползва съответното облекчение, включително и при договор, за който сте ползвали данъчно облекчение по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.

Не се облагат с окончателен данък

 • сумите, за които не сте ползвали данъчно облекчение;
 • направените чрез работодателя социални разходи до 60 лева месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховка “Живот“, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват търговска дейност (чл. 24, ал.2, т.12 от ЗДДФЛ).
 • доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Размер на данъка

Окончателен данък - 10 %.

Окончателен данък - 7 % за доходи от застраховка „Живот“, договорът, за която е 15 или повече години (чл.46 от ЗДДФЛ).

Удържане и внасяне на данъка

Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода – застрахователното/осигурителното дружество, но задължението за данъка е ваше като получател на дохода.

Срокът за внасяне на данъка е краят на месеца, следващ тримесечието, през което ви е изплатен доходът (чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ).

При изплащане на дохода застрахователното/осигурителното дружество ще ви поиска да предоставите писмена декларация, в която да декларирате дали и какви данъчни облекчения сте ползвали. Въз основа на тази декларация дружеството установява облагаемите и необлагаемите доходи и данъкът, който трябва да плати от ваше име.

Когато са ви изплатени облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане от източник в чужбина и вие сте местно физическо лице, задължението за внасяне на данъка е ваше, като получател на дохода. Срокът е до 30 април на следващата година (чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Деклариране

Застрахователното/осигурителното дружество, което изплаща дохода, подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ по електронен път в срока за внасяне на данъка. Вие, като получател на дохода, нямате задължение за декларирането му пред НАП, тъй като данъкът е окончателен.

Декларирате облагаемите доходи от доброволно осигуряване и застраховане от източник в чужбина и окончателния данък в Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която трябва да подадете между 10 януари и 30 април на годината, следваща годината на придобиването им (чл. 67, ал. 4 във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ).

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Застрахователните и осигурителни дружества, платци на доход, следва да подадат по електронен път в срок до 28 февруари на следващата година справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък (чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ).

Санкции

За вас, като получател на дохода: ако декларирате неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева.

За застрахователните и осигурителни дружества, като платци на дохода:

 • Ако не подадат декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева (чл.80 от ЗДДФЛ).
 • Ако не удържат или не внесат в срок данък, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева (чл.81 от ЗДДФЛ).
 • Ако не представят или представят несвоевременно справка за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък както и ако посочват неверни или непълни данни, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 250 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 500 лева. Глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице, за което е извършено нарушение (чл.82 от ЗДДФЛ).
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!