Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GP6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S64
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

„Лихва“ е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите/премиите от бонове и облигации (§1, т.7 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ).

Лихви от заеми към кооперации

Доходи от лихви, придобити от член на кооперация по предоставени заеми към кооперацията се облагат с окончателен данък от 10 % (чл. 38, ал. 11 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Като физическо лице, получател на дохода, нямате задължение за деклариране пред НАП, тъй като данъкът е окончателен.

Ангажиментът за удържането и внасянето на данъка е на кооперацията, платец на дохода, която в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода от физическото лице, следва да го внесе в държавния (централния) бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация си (чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ). В същия срок кооперацията трябва да подаде по електронен път декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ по утвърден образец за дължимите данъци. Датата на придобиване на дохода се определя по правилата на чл.11 от ЗДДФЛ.

Кооперацията следва да подаде по електронен път в срок до 28 февруари на следващата година справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, в която поименно посочва всяко физическо лице на което е изплатила доход от лихви, неговия размер и удържания данък.

Като физическо лице, предоставящо заем, имате задължение да го декларирате в годишната данъчна декларация, ако отговаряте на необходимите условия. 

Вижте Заеми.

Лихви от банкови сметки

Доходи от лихви, придобити от местни физически лица от банкови сметки се облагат с окончателен данък от 8 % (чл. 38, ал. 13 и чл. 46, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Като физическо лице, получател на дохода, нямате задължение за деклариране пред НАП, тъй като данъкът е окончателен.

Данъкът се удържа и внася от банките до края на месеца, следващ месеца на изплащането на дохода (чл.65, ал.9 от ЗДДФЛ).

Банките подават декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ по електронен път като платци на дохода в срока за внасяне на данъка – до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.

Датата на придобиване на дохода се определя по правилата на чл. 11 от ЗДДФЛ, като е въведено и изключение от общия принцип. При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, доходът да се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. „Депозитни сметки“ по смисъла на § 1, т. 58 от ДР на ЗДДФЛ  са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната следва да подадат по електронен път в срок до 28 февруари на следващата година справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, в която посочват общия размер на изплатения доход от лихви и удържания данък.

Лихви по банкови сметки от чужбина

Доходи от лихви, придобити от местни физически лица от банкови сметки в чужбина се облагат с окончателен данък от 8 % (чл. 38, ал. 13 и чл. 46, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Вие декларирате дохода и плащате данъка до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода.

Декларирате в Приложение №8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (чл. 67, ал.4 във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Вижте Деклариране на доходите на физическо лице.

Ако в държавата на източника на дохода е удържан данък, съобразно вътрешното ѝ законодателство и според правилата на съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане(СИДДО), имате право да приложите предвидения в спогодбата метод за избягване на двойното данъчно облагане. Ако няма сключена СИДДО, можете да ползвате данъчен кредит по реда на чл.76 от ЗДДФЛ. Вижте Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО).

Към декларацията прилагате доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Когато приложимата спогодба предвижда прилагане на метода за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“, можете да не представяте доказателства за размера на внесения данък.

За плащане, вижте Плащане.

Лихви от България за чужденци

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България. Вижте Местни и чуждестранни лица.

Доходите от лихви, включително по договор за лизинг, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база са доход от източник в страната (чл. 7 и чл. 8, ал. 6 т. 4 от ЗДДФЛ).

Когато тези доходи не са реализирани чрез определена база, подлежат на облагане с окончателен данък от 10 %.

Други доходи от лихви, облагаеми с годишен данък

Лихви, които не са освободени от облагане, различни от лихвите по банкови сметки се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ), в т. ч. лихви съдържащи се във вноските по лизинг, придобити през данъчната година. Данъчната ставка е 10 %. 
Паричните доходи от лихви по чл. 35 от ЗДДФЛ се облагат авансово с данък по реда на чл. 44а от ЗДДФЛ, когато платецът им е предприятие или самоосигуряващо се лице. Авансовият данък се определя, удържа, внася и декларира от платеца на доходите - предприятието или самоосигуряващото се лице. За последното тримесечие авансов данък не се внася, освен ако физическото лице писмено не пожелае това от предприятието – платец с писмена декларация. 
Когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, което има задължение да удържи и внесе окончателния данък, обстоятелствата за изключения удостоверявате пред него с документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която сте установени за данъчни цели и с декларация от вас, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ (чл. 37, ал. 8 от ЗДДФЛ).

Необлагаеми доходи от лихви

(чл. 13 от ЗДДФЛ)

 • Лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придобити от местни физически лица и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на ЕС, или страна от ЕИП (чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ);
 • Лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар и пазар за растеж в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2025 г. в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство придобити от чуждестранни физически лица. 
 • Лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, (чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ). 

СИДДО

Възможно е приложимата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между България и държавата, чието местно лице сте да предвижда различен режим на облагане. Вижте Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО).

Процедурата за прилагане на спогодбите по отношение на чуждестранните физически лица е регламентирана в Глава шестнадесета, раздел III, чл.135 –чл.142 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и се прилага по ваша инициатива, на лицето, получател на дохода.

Деклариране и плащане

Окончателния данък за доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица се декларира с декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и внася от банките в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Вие нямате задължение да декларирате тези доходи в годишната данъчна декларация.

Декларирате и плащате до края на месеца следващ тримесечието на начисляването или придобиване на дохода от лихви.

Когато платец на дохода от лихви на чуждестранни физически лица е предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО), платецът удържа и внася данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото в държавния (централния) бюджет по сметка наТД на НАП по място на регистрация на платеца на дохода (чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ). Декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ се подава по електронен път в срока за внасянето на данъка.

Когато платец на дохода от лихви не е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът внасяте вие, като получател на дохода в държавния (централния) бюджет по сметка на ТД на НАП по:

 • вашия постоянен адрес;
 • постоянния адрес на пълномощника, когато сте е получили доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
 • в София-град за всички останали случаи.

В тези случаи вие подавате и декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ.

Предвид че данъкът е окончателен, вие като чуждестранно физическо лице, получател на дохода, не подавате годишна данъчна декларация, освен в случаите на наличие на предпоставки за преизчисляване на окончателния данък (чл. 37а от ЗДДФЛ).

Окончателният данък за лихви по банкови сметки от чужбина декларирате в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, където изчислявате и дължимия данък.
Доходите от лихви, облагаеми по чл. 35 от ЗДДФЛ независимо дали се облагат или не с авансов данък се декларират в Приложение № 6 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическите лица, които са ги придобили, която се подава териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния им адрес в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите.
 

За плащане, вижте Плащане.

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Платците на доходи от лихви подават по електронен път, по място на регистрацията им, в срок до 28 февруари на следващата година справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък (чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ).

В справката не се включват доходи от лихви, подлежащи на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК.

При заличаване/прекратяване на предприятие, справката по чл.73 от ЗДДФЛ (както и декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ) се подава в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл.162 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Удостоверение за внесен данък

Удостоверение по образец за платен по реда на ЗДДФЛ данък от чуждестранно лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в ТД на НАП, в която е подадена или подлежи на подаване данъчна декларация по чл.50 или 55 от ЗДДФЛ (чл.58, ал.1 ЗДДФЛ).

Възстановяване

Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи, придобити от чуждестранни физически лица се възстановяват от ТД на НАП, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода (чл. 66, ал. 2 и чл. 68, ал. 4 от ЗДДФЛ). Вижте Възстановяване на надвнесени суми.

Санкции

За вас, като получател на дохода:

 • Ако декларирате неверни данни, които водят до по-нисък данък за вас или до неплащане на данък, наказанието е глоба до 1000 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева.
 • Ако не подадете декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежите на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева (чл. 80 от ЗДДФЛ).

За платците на дохода:

 • Ако не подадат декларация за дължими данъци в установените срокове, наказанието е глоба до 500 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева (чл.80 от ЗДДФЛ).
 • Ако не удържат или не внесат в срок данък, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 2000 лева (чл. 81 от ЗДДФЛ).
 • Ако не представят или представят несвоевременно справка за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък както и ако посочват неверни или непълни данни, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 250 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 500 лева. Глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице, за което е извършено нарушение (чл. 82 от ЗДДФЛ).
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!