Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Корпоративни данъци

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на декларация за данъка върху хазартната дейност по електронен път – услуга №1184 /включваща и декларацията по чл. 239, ал. 1/

С декларацията по чл. 239, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка, за хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Когато организаторът на хазартната игра е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата подадена декларация за съответната година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.

Срок за подаване

Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Как и къде се подава

Декларацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/: https://inetdec.nra.bg

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица

Резултат от подаването

  • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
  • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
  • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

Санкция при не подаване или при закъсняло подаване

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000лв.

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

Корпоративни данъци

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!