Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното     подоходно облагане за дължими данъци( включително по електронен път) – №1869

Декларацията се  подава от;

  • предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ;
  • физически лица, придобили доход, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина;
  • лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове  и доходи на чуждестранни лица (чл. 194 и 195  от ЗКПО).

Срок за подаване

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

  • платците на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, както и от лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО декларират дължимите авансови данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък и следователно не се подава декларация;
  • физическите лица когато те са задължени сами да определят и внасят данък за придобитите доходи декларират дължимия окончателни данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като дължимия окончателен данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие се декларира в срок до 31 януари на следващата година.

При заличаване/прекратяване на предприятието декларацията се подава в срока и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО –  в 30-дневен срок от датата на:

  • заличаване на данъчно задълженото лице прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването;
  • прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса и обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването.В същия срок се внасят и данъците, дължими по декларацията.

Как и къде подаваме

Декларацията може да се подаде лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на класифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) издаден от НАП (с ПИК услугата е достъпна само за физически лица включително и като ЕТ, самоосигуряващи се лица и собственици на предприятие, организирано по занаятчийски начин.).

Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица подават декларацията само по електронен път.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“, съответно за физическите лица до услугата „ Декларации, документи или данни, подавани от физически лица“

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.

Можете да се запознаете с реда за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП на

Резултат от подаването

След подаване декларацията се извършва проверка за коректността на подавания документ, издава се входящ номер и документът се обработва в информационната система на НАП.  Приемането на  документа може да се откаже само, когато не е подписан, не се подава от надлежно упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация по чл. 81, ал.1, т. 2 и 3 от ДОПК – името на лицето, единния граждански номер или личен номер на чужденец.

При подаване на декларацията по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията.  Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Декларации, документи и данни подавани от юридически/физически лица“⇒ „Декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ“⇒ „Справки“.

Санкция

На лице, което не подаде в срок на декларацията по чл.55 се налага  глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание(чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Лице, което не подаде декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО или не я подаде в срок се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. (чл 261, ал. 1 ЗКПО).

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

 

Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!