Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): Подаване на данни за разчетени фискални памети от производител или вносител на фискални устройства - № 1445

Дейността е регламентирана в чл. 118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Кой подава информация

Данни подават юридически лица – производители/вносители на фискални устройства.

Каква информация се подава

Всички производители/вносители на фискални устройства ежемесечно подават данни за разчетените фискални памети.  

Потребителите могат да да правят предложения по предоставяне на услугата на infocenter@nra.bg.

Въпроси за техническата реализация на връзката между ФУ/ИАСУТД и сървъра на НАП се поставят на e-mail: FDMON@nra.bg

Как се подава информацията

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП), през Портала за електронни услуги на НАП.

За да бъде електронната услугата достъпна с КЕП следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до услугата “Данни за ФУ от производител /вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г."

Форматът на данните е определен в приложение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Срок за подаване

Всички производители/вносители на фискални устройства ежемесечно подават данни за разчетените фискални памети до 15-то число всеки месец

Резултат от подаването

Получени в НАП данни за разчетени фискални памети на фискални устройства.

Такси

Не се дължат такси 

 

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!