Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование  

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/  - „Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки“ №3185 


Вид на услугата: услуга
Статус: Активна
Правно основание: чл. 127и от ДОПК и глава първа „а“ от Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове.
Орган по предоставянето на административната услуга/издаващ индивидуален административен акт: 
Орган по приходите 

Срок за предоставяне

При запис на подадените данни.

Срок на действие на документа или индивидуалния административен акт, който се издава при предоставянето на услугата: 14 дневен срок от издаването на УНП.

Такса

Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения, съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за НАП или безплатна.

Начини на заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги.

Ограничения и условности


Услугата се предоставя само по електронен път само с КЕП
Декларират се само превози на стоки включени в списъка на стоки с висок фискален риск (СВФР), превозвани в транспортни средства с товароносимост над 3,5 т.
Повече за услугата може да видите в рубриката „Предварително деклариране на данни“

За кого е предназначена?

Административната услуга е предназначена за: Бизнеса

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път


Двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите.

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга:
www.nap.bg  https://inetdec.nra.bg   

Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата:
infocenter@nra.bg 

Допълнително:
Образци на документи: 
-    Уведомление по чл. 7а, ал. 3 и 4 от Наредба Н-2
-    Уведомление по чл. 7д от Наредба Н-2

Етапи на услугата/процеса

  • Заявяване:

Заявители на услугата са физически и юридически лица подали заявление за ползване на електронните услуги на НАП или Заявление за ползване на електронните услуги на НАП като упълномощени лица, в което е избрана за ползване групата услуги „Фискален контрол“.
Срокове:

- за превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната може предварително да декларира данни за превоза до влизане на транспортно средство на територията на страната;

- за превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава - членка на Европейския съюз може предварително да декларира данни за превоза преди започване на натоварването на транспортното средство.

  • Изпълнение на услугата

Услуга позволява попълване и подаване на данни за превоз на СВФР; генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП); корекция на подадени данни; подаване на уведомление за неполучена стока; подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП.
След въвеждане на данните, проверка и подписване с КЕП автоматично се генерира входящ номер и УНП.

  • Резултат от услугата

В резултат от предварителното деклариране на превози на стоки с висок фискален риск на лицата се предоставя генериран уникален УНП, който те съобщават на органите по приходите при проверка на фискален пункт, чрез което от една страна ще се намали времето за административно обслужване на лицата, а от друга страна ще се повиши качеството на обслужване на клиентите на НАП.

Начини на получаване на резултата /задължително/


След деклариране на данните с КЕП, подателят получава автоматично съобщение с входящ номер и генериран УНП. Електронният документ, се счита за подаден, ако е подписан с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП. 
Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност:  
За да се ползва услугата по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 
  • заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Фискален контрол".

Ниво на осигуреност при ползване на КЕП – „ВИСОКО“

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!