Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Информация, подавана от лицата (по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.), които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин. 

Вижте повече в Информация, подавана от лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Кой подава информация

Лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин,  независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет и което приема плащания, за които се изисква издаване на фискален бон. (лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.)

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не попада в обхвата на лицата по чл. 3 от наредбата и съответно за него не е налице задължение за подаване на информация. Такова лице може да подаде информация по собствено желание.

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин и което желае да се възползва от възможността да не издава фискален (ФБ) за неприсъствени плащания с дебитни или кредитни карти , при условие че не приема други плащания, изискващи издаване на фискален бон (чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г.).

 Каква информация се подава

Подава се информация за наименованието и собственика на домейна на електронния магазин, за лицето/търговеца, извършващ продажбите (име/наименование, електронен адрес, телефон за връзка), за софтуера на електронния магазин, за вида и доставчика на хостинг-услугата и др. – съгласно Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Информацията се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

Лицата от третата група по-горе подават допълнителна информация за методите на плащане, които предлагат, доставчика/ците на платежни услуги, с който/които имат сключен договор за предоставяне на виртуален POS,  № на виртуалния POS, платежните сметки, по които получават плащанията от продажби на стоки/услуги и др. – съгласно чл.52р и Приложение №33, т. 7 от Наредба №Н-18/2020 г.

Как се подава информацията

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП.

Срок за подаване 

Информацията се подава преди започване на дейността по продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин.

При промяна на обстоятелствата актуалната информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Резултат от подаването

След подаване на информацията електронният магазин се включва в Публичния списък на електронните магазини, който НАП поддържа съгласно чл. 118, ал. 19 от ЗДДС.

Лицата от третата група по-горе, подали информация съгласно чл.52р и Приложение №33, т. 7 от Наредба №Н-18/2020 г. получават и уникален номер на електронния си магазин.

Прекратяване на дейността

Информация за това обстоятелство се подава в 7-дневен срок , като то се отразява в Публичния списък на електронните магазини.

Санкции

1. Съгласно чл. 185, ал.1 от ЗДДС на лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1 от с.з., се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

2. Извън случаите по чл.185, ал.1 от ЗДДС на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 от с.з или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1 на чл.185 от ЗДДС.

Допълнителна информация

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са посочени в Глава седма „г“ на Наредба № Н-18/2006 г.

Чл. 52о – 52у от същата глава съдържат разпоредби, насочени изцяло към лицата по чл. 3, ал. 17 от наредбата, а именно лицата, възползващи се от възможността да не издават фискален (ФБ) за неприсъствени плащания с дебитни или кредитни карти.

Необходимо е да се има предвид, че ако софтуерът на електронния магазин притежава характеристиките на СУПТО по смисъла на §1, т.84 от ДР на ЗДДС и §1, т.17 от ДР на Наредба №Н-18, то за него следва да се подаде информация, съгласно чл. 52з и Приложение №32. Това не се отнася за лицата, извършващи продажби през електронен магазин, които използват друг СУПТО за управление на продажбите си, вкл. на тези от електронния си магазин. 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!